نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

برنامه سياسي جبهه دمكراتيك مردمی احواز

فصل الأول:

مقدمه
جبهه دمکراتیک مردمی احواز تشکلی مترقی , پیشرو  و ملی است که برای بازپس گرفتن حقوق ملی و انسانی ملت عرب احواز بر اساس معاهدات و قوانین بین المللی شناخته شده خصوصا معاهده 1514مصوبه 1960و دیگر معاهدات و قراردادهای همسو  که برای رهائی ملتهای تحت ستم و اشغال شده توسط نیروهای بیگانه از طرف سازمان ملل تائید گردیده مبارزه می کند.
چرا جبهه ؟
هدف از تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی احواز جمع نمودن نیروهای مترقی پیشرو احواز زیر یک چتر مبارزاتی به منظور رهائی ملت عرب احواز از یوغ ستم و اشغالگری است . رسیدن به حق تعین سرنوشت ملت عرب احواز و تاسیس دولت مستقل احواز و بنای جامعه دمکراتیک ومدنی بر اساس قوانین و معاهدات بین المللی واعلامیه جهانی حقوق بشر است . جبهه بر این باور است تا وقتی سازمانی نیرومند که نیروهای مترقی را در کنار هم جمع نکند بوجود نیاید هرگز قادرنخواهیم بود در برابراشغالگران جنایتکارکه همه روزه و به شیوهای غیر انسانی ساده ترین حقوق ملت ما را نقض می کنند  مقاومت کنیم . به همین منظور جبهه تمامی فرزندان ملت عرب احواز را که به حق تعیین سرنوشت ,  برابری و دمکراسی باور دارند را فرا خوانده و اعلام موجودیت نمود.
جبهه دمکراتیک با هر گونه ستم انسان بر انسان و حکومتهای نقاض حقوق بشر شدیدا مخالف است و خواهان مشارکت تماما احاد جامعه بصورت برابر در ساختن اینده خویش است . بدین منظور جبهه بصراحت اعلام نموده که خواهان برابری و ازدای وتساوی حقوق کامل میان تمام افراد جامعه بر اساس قوانین مدنی است . جبهه با انتخاب حق تعیین سرنوشت ملت عرب احواز و ازادی وبرابری خواهان بر چیده شدن هر گونه ستم از جامعه وساختن جامعه ای نو و بالنده است. که در ان معیار اساسی انسان انسانیت اوست. جبهه دمكراتيك بدون در نطر گرفتن جنس یا دین و طائفه مذهبی به همه فرزندان ملت عرب احواز بعنوان شهروند نگاه نموده و هیچ فرقی میان شهروندان قائل نسیت .
جبهه دمکراتیک فعاليت دیگر سازمانهای ملت عرب احواز را نفی نمی کند و معتقد به کثرت گرائی است واماده إست در تمام سطوح با ان سازمانهای که به حق تعیین سرنوشت ملت ما  باور دارند همکاری نماید. جبهه معتقد است که ملت عرب احواز تنها نیرو وقدرتی است که می تواند اینده سیاسی خویش را رغم بزند وسرنوشت خویش را تعیین نماید .
جبهه بعنوان یک تشکل دمکراتیک و مترقی که ازبطن جامعه برخواسته بایدهمیشه در تماس با جامعه باشد و دیدگاهها و خواستهای جامعه را هماهنگ نموده منعکس نماید . جبهه بر این باور است که باید اگاهی سیاسی وملي  ملت ما را چنان بالا ببرد که فرقی میان یک فرد متشکل و غیر متشکل باقی نماند و فرق تنها در قبول مسئولیتهای مختلف باشد .
فصل دوم
اهداف جبهه
1حق تعيين سرنوشت: (1)
طبق قوانین و معاهدات بین ألمللي و حقوق تاریخی . ملت عرب احواز که تحت إشغال دولت إيران است .حق دارد تا به حقوق سیاسی , اجتماعی , اقتصادی ,فرهنگی و استفاده از تمام ثروتهای طبیعی خود وحق تعیین سرنوشت و تأسيس دولت مستقل احواز مطالبه نما يند.
ملت  عرب احواز مثل تمام ملل زير ستم واشغال شده حق تعيين سونوشت خويش را خود بايد تعيين نمايد .  حق تعيين سرنوشت حقي است مورد اعتراف وتأييد كليه سازمانهاي بين المللي و نيروهاي انسان دوست و دمكراتيك جهان است  كه در تمام معاهدات بین المللی مورد تأييد قرار گرفته وايران نيز آن را قانونا يذيرفته . ملت عرب احواز  شده  حق دارد استقلال كامل خود را  از ايران بدون در نظر گرفتن وصاياي گروه يا سازمان يا كشوري اعلام نمانيد . کما اینکه این ملت احوازاست که شکل اینده نظام اینده خود را بدون دخالت گروه یا کشور دیگری  را تعیین می کند.
2– برابري:
جبهه دمکراتیک به تساوی بین افراد جامعه از لحاظ  قضائی , اقتصادی , فرهنگی ,اجتماعی و جنسی باور دارد.
برابری فرصتهای یکسان اجتماعی , اقتصادی, فرهنگی و قضائی برای کلیه شهروندان احواز ضامن رشد همه جامعه و شرکت همه انها در بهبود زندگی و ساختن اینده بهتر است . با شرکت کلیه افراد جامعه در ساختن اینده خویش همه شهر وندان در برابر هم مساوی بوده و از حقوق یکسانی برخودار خواهند بود.
جبهه دمکراتیک مردمی احواز بر این باور است که مبارزات ملت ما برای رهائی ازستم دولت ایران باید همراه با روشگرائی فرهنگی و اجتماعی , اقتصادی و انسانی باشد . تا همراه با رهائی از ستم اشغالگران بتوان جامعه سالم ومترقی و متمدن داشت .
جبهه دمکراتیک بر این باور است که تنها از طریق ایجاد برابری و مساوات بین افراد جامعه دربرابر قانون می توان استقلال حقیقی کشور را در دست داشت در غیر این صورت تلاش همه انسانهای که برای احواز مبارزه کردند در دست تعدادی اندک خواهد بود که همیشه فرصت طلبانه مبارزات دیگران را مصادره کرده اند. بر همین اساس است که جبهه دمکراتیک از تمام اعضای خود می خواهد تا با نشر اگاهی سیاسی و ملی انسانی , فرهنگ برابری و مساوات درتمام شئون زندگی را ترویج نمایند .
3– دمكراسي
رسیدن به یک جامعه آزاد , دمکراتیک ومتدن  یکی از مهمترین اصول مبارزاتی جبهه دمکراتیک مردمی احواز است . چرا که دمکراسی ضامن برابری حقوق در کلیه فرصتها برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک ازاد و براساس اعلامیه جهانی حقوق برش است .
جبهه دمکراتیک دمکراسی را برای حفظ حقوق شهروندان (افراد و تجمعات) و تطبیق آن ضامن می داند و برای استقرار آن مبارزه می کند.
جبهه دمکراتیک  حقوق کلیه شهروندان بدون در نظر گرفتن , دین , قبیله , جنس ,وابستگی سیاسی و اجتماعی را محترم می داند. و بر این باور است که ملتی که برای ازادی خویش مبارزه کرده و برای ان جانفشانی نماید می تواند بهترین انتخابها را نیز بکند.
فصل سوم
ملت ما نيروي ماست :
جبهه دمکراتیک مردمی احواز برای رسیدن به پیروزی و تحقق اهداف اعلان شده ملت احواز را نیروی اساسی مبارزاتی خود و قدرت خویش را نشات گرفته از تودهای مردم می داند .
تجربه تاریخی ثابت نموده که این ملتها هستند که قادرند صفحات تاریخ را رقم بزنند و اینده خویش را تغییر دهند.
جبهه دمکراتیک بر این باور است که فقط با اتکا به نیروی مردمی ودر میان مردم بودن است که قدرت می گیرد و به اهداف ملی و انسانی خویش نائل می اید. وتمام نیروهای اشغالگر و نیروهای واپس گرا و ارتجاعی و ضد انسانی را به عقب می راند.
جبهه دمکراتیک بر این باور است که رهائی زمین و انسان با یک در یکسو وباهم  حرکت نمایند تا جامعه از هرگونه ستم خلاصی یابد و ظلم و ستم برای همیشه از جامعه برطرف شود.
نبرد انقلابي راه ماست : (3)
جبهه دمکراتیک مردمی احواز بر این باور است که ملت عرب احواز می تواند  به کلیه شیوهای که مورد تائید و تاکید سازمان ملل و معاهدات بین الملی قرار گرفته برای رهائی خویش ازاشغاگران ایرانی توصل جوید.
جبهه دمکراتیک با باور به اهمیت شرائط و زمان و مکان  در انتخاب تاکتیک مناسب مبارزاتی , مبارزه خود را به شیوهای مختلف و باتوصل به شیوهای مشروع وبراساس نهادهای بین المللی به پیش برده است .
برنامه فرهنگ مردمي :
رژیم اشغالگر ایران از طریق اشغال نظامی احواز از تمام امکانات خویش برای ایزوله نمودن ملت ما استفاده می برد. تا ملت ما را از هویت خویش توهی نموده بی هویت نماید  بر آن غالب شود.  رژیمهای متوالی ایران ( سلطنتی و جمهوری اسلامی ) با زیر پا نهادن ساده ترین حقوق انسانی ملت ما را ازخواندن و نوشتن به زبان مادری خویش محروم کردند از فرهنگ , شعر , و تاریخ خویش محروم  نمودند . تا از این طریق جهل و نادانی و عقب ماندگی را بر ملت ما تحمیل نمایند به سیاستهای غیر انسانی خویش ادامه دهد. به همین منظور است که جبهه اهمیت خاصی برای نشر فرهنگ مردمی ,ملی و انسانی داده و می دهد. نشر فرهنگ مبارزه و مقاومت ملی یکی دیگر از وظائف جبهه است تا بتواند ملت ما را در برابر  یورش  فرهنگ دولت اشغالگر مقاوم نماید.
هدف ما از نشر فرهنگ ملی , انسانی و مردمی بالا بردن سطح اگاهی فرهنگی , سیاسی واجتماعی برای شناساندن ابعاد مختلف سیاسی , اقتصادی , فرهنگی قضیه احواز است. برای همین منظور جبهه تلاش خویش را برای ایجاد موسسات مدنی ,فرهنگی و اموزشی در احواز بکار برده تا وسیله ای برای بالا بردن سطح اگاهی سیاسی و فرهنگی عمومی باشند. از انجائکه اکثر ساکنین احواز را مسلمانان تشکیل می دهند جبهه بر خود می داند تا دین اسلام را بعنوان دین صلح و همزیستی که با اسلام تروریست پرور جمهوری اسلامی فرق کلی دارد روشن نماید. معتقدات ديني افراد و اجتماعات و همچنين ديدگاه افراد و سازمانهاي تابع اين ديدگاه و كليه افكار موجود در جامعه بر اساس قانون آزاد است  .
زن  :
ااز انجائیکه جبهه دمکراتیک به برابری کامل میان تمامی افراد جامعه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باور دارد . و از انجائیکه جبهه برای مشارکت زنان در ساخت جامعه ای آزاد و دمکراتیک اهمیت ویژه ای قائل است .جبهه صراحتا اعلام می دارد که ازبرابری کامل حقوقنا زنان و مردان در کلیه زمینها و حقوق دفاع می کند و با هرگونه تبعض عیله زنان که همانا نصف جامعه را تشکیل می دهند مبارزه می کند. جبهه معتقچ به برابری .نان کلیه زمینهای قضائی, اقتصادی , سیاسی و فرهنگی است.
از آنجائيكه نقش زن در مبارزه و بيشبرد آن براي جبهه دمكراتك روشن و يك ضرورت است و از آنجائيكه كليه افراد ملت بايد براي آزادي خود مبارزه نموده و در ساخت جامعه نوین مشاركت نمايند جبهه براي زن جايگاه خاصي قائل است .زن در جامعه عرب احوازاز چند جهت سركوب ميشود .جبهه دمكراتيك اعتقاد كامل دارد كه زن و مرد در تمام حقوق برابرند و هيچ امتيازي بر هم ديگر جز در استعدادهاي ذاتي ندارد آزادي زن عرب يك وظيفه مبرم جبهه ويك وظيفه مبارزه  برا ي كليه زنان خلق عرب است ، چرا كه بدون ازادي زن و رسيدن او به كليه حقوق مشروع انسانی او نصف جامعه در بند خواهد بود و آن هنگام آزادي ديگر معنائي نخواهد داشت.
فصل چهارم
روابط ما :
الف روابط با تشكيلات عرب احوازي ،
ما با تمام تشكيلات ملت عرب احواز كه اصول انساني مبارزه رهايي بخش ملت ما را محترم شمرده وبراي آزادي انسان وزمين مبارزه ميكنند روابط بر قرار ميكنيم . بدون شک که شریط بوجود امد ه در احواز که نتیجه طبیعی وجود اسغالگران است , راهها و شیوهای مختلفی را در پیش روی مبارزان ملت عرب احواز قرارداده که در شرئط کنونی ما به همه سازمانهای که به حق تعیین سرنوشت ملتمان احترام می گئارند رابطه برقرار می کنیم و دست براداری بسوی انان دراز می کنیم.
ب- رواط عربی ما
جبهه دمکراتیک مردمی احواز. ملت عرب احواز را جزء تفکیک نا پذیر جهان عرب می داند . جبهه دمکراتیک بر این باور است که جهان عرب بعنوان پشتیبان استراتیجیک مبارزات ملت عرب احواز در منطقه است که برای صلح ,ازادی ,زندگی بهتر ودمکراسی مبارزه می کنند. جبهه دمکراتیک اعلام می کند که به حمایت نیروهای دمکراتیک ومترقی امت عرب در دو سوی  موسسات مدنی و رسمی با حفظ استقلال کامل اراده سیاسی جبهه  نیازدارد.
ب – تشكيلات ملل تحت ستم ملی
امروزه آنچه به نام ایران شناخته میشودهمانا سرزمینهای اشغالی ملل ترک , کرد, عرب احواز, بلوچ  , ترکمن و غیره است. که همه از وجود دشمن مشترک زیر ستم بوده و برای رهائی خویش از این دشمن مبارزه می کنند. به همین منظور جبهه دمکراتیک مردمی احواز با تمام تشکلاتی که به حقوق انسانی و ملی وحق تعیین سرنوشت ملت عرب احواز احترام می گذارند وبه ان عمل می کنند رابطه برقرار کرده انها را جز متحدین بالقوه خویش می داند. بدون شک روابط ما با ملتهای تحت اشغال و تحت ستم در جغرافیای موسوم به ایران در جهت منافع ملی ملت عرب احواز است. تا به حق تعیین سرنوشت خویش وتاسیس دولت مستقل احواز نائل اید.ما با تمام سازمانهای ملل  تحت ستم كه مبارزي ملت عرب احواز براي رهايي و رسیدن به حق تعیین سرنوشت  را محترم وتاييد مي نمايند روابط متقابل برقرار كرده ، باور ما بر اين است كه هماهنگي مبارزاتي ميان ملتهای تحت ستم يكي از اركان رسيدن به حقوق ملل است ، لذا ما با اين ديد روابط خود با ديگر خلقها را استراتيجكي ومهم مي دانيم .
ج- سازمانهای ایرانی ( منظور سازمانهای نماینده ملت فارس)
روابط ما با این سازمانها تنها وقتی میسر میشود که این سازمانها به حق تعیین سرنوشت ملت ما اعتراف نموده و عملا به آن پایبند باشند. ما از همه سازمانها و احزاب ایرانی که مدعی مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر هستند می خواهیم که عملااز سیاستهای شوفنیستی واپارتاید داست برداشته  به گفته های خود پایبند باشند ودرکنار مبارزه ملل تحت ستم و اشغال شده قرار گیرند . جبهه دمکراتیک با هرگونه دشمنی با ملت فارس مخالف است و همیشه صف رژیم و شوفنیست فارس را از ملت فارس جدا نموده است.
درسطح جهاني
جبهه دمکراتیک مردمی احواز بر این باور است که مبارزه ما علیه ستم و اشغالگری محصور به منطقه خاصی نیست بلکه صحنه بین المللی یکی از مهمترین  صحنه های مبارزه برای بازپس گرفتن حقوق ملت عرب احواز است . وبه همین منظور تمام تلاش خود را برای ایجاد روابط دوستانه با سازمانها و دولت های ازاد دنیا که به حقوق بشر و معاهدات بین المللی احترام می گذارند برقرار نماید.
از مهمترین وظایف بین المللی دیگر جبهه دمکراتیک ایجاد ارتباط مستمر با کشورهای ازاد ومهم دنیا , سازمان ملل , موسسات مدنی , پارلمانها , احزاب سیاسی و تمام نهادها و شخصیتهای بین المللی برای حمایت و دفاع از مبارزات بحق و انسانی ملت ما است . که بصورت بسیار بیرحمانه توسط رژیم اشغالگر و ارتجاعی جمهور اسلامی  ایران همه روز سرکوب میشوند.
. حقوق بشر
•           جبهه دمكراتيك مردمي احواز خود را نسبت به كليه معاهدات بين المللي و خصوصا اعلامية جهاني حقوق بشر متعهد مي داند وبراي نشر فرهنگ حقوق بشر در احواز و جهان تلاش می کند.
•           مخالفت با اعدام . جبهه دمکراتیک مردمی احواز مخالف سلب حیات از انسانها است . با اعدام انسانها به هر بهانه ای وتحت هر شرایطی مخالف است .  اعدام انسانها را عملی غیر انسانی ومنافی ساده ترین حقوق انسانها می داند.

جبهه دمكراتيك مردمي  احواز
20/1/1990

ما براي حق تعيين سرنوشت ، برابري ودمكراسي مبارزه ميكنيم
مستندات قانونی برنامه سیاسی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
(1)معاهده شماره 15-1514 مورخ 14 دسامبر 1960 سازمان ملل که بر حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم و اشغال شده تاکید می کند.  وهمچنین قراردادهای 2621-د25 مورخ 12اکتبر 1970 و قراردادهای 2588د-24 مورخ 15دسامبر 1969 و2787 -د مورخ 13 دیسامبر  1969 و قراردادهای همسو دیگر و معاهده 3070 نوامبر 1973 که همگی حاکی از حق ملل برای تعیین سرنوشت خویش .
(2) بتصویب رسیده از طرف سازمان ملل بشماره 217-الف (د-3) مورخ 10دیسامبر 1948
(3)معاهده 3246 نشست 29 سازمان ملل  بتصویب رسیئه توسط سازمان ملل بتاریخ 1974
•           سازمان ملل از همه اعضای خود مکررا می خواهد تا حق تعیین سرنوشت وحق استقلال ملل که تحت اشغال و ستم هستند را محترم شمرده و از اعضای خود می خواهد تا به ملل تحت ستم و اشغال شده برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و استقلال خویش که حقی است انکار ناپذبر حمایت نمایند.

•           سازمان ملل بار دیگر حمایت خود را ازمبارزه ملل تحت ستم و اشغال شده  برای رسیده به حقوق خویش با استفاده از تمام شیوها از جمله مبارزه مسلحانه تاکید می کند.

(A.D.P.F (1990

خروج از نسخه موبایل