نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

احواز اشغالی همچنان معترض است

جوانان معترض احوازی همچنان در اعتراض به نبود آب شرب سالم و سيستم فرسوده فاضلاب جاده احواز-محمره را بسته‌اند.
قیام مردم احواز در سالگرد قیام گستردە آبان ماە سال گذشتە و در اعتراض بە نبود آب آشامیدنی صورت گرفته است.

جوانان غیور چند خیابان شهر را بستەاند و با ایجاد راهبندان مسیر عبور نیروهای سرکوبگر نظام اشغالگر ایران را مختل کردەاند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل