Home / بیانه ها / پیام جبهه دمکراتیک مردمی احواز در پاسخ به مانور ارتجاعی باند خود فروخته محسن رضائی

پیام جبهه دمکراتیک مردمی احواز در پاسخ به مانور ارتجاعی باند خود فروخته محسن رضائی

دیروز شهر احواز پایتخت احواز اشغالی شاهد مانور تعدادی از مزدوران رژیم اشغالگر ایران منسوب به باند خود فروخته ودست بوس اشغالگران جنایتکر وقاتل فرزندان ملل تحت اشغال ایران محسن رضائی که با پوشاندن لباس بختیاری خویش را نماینده ملت همسایه بختیاری که قرنها همسایگان شمالی ملت عرب احواز هستند، بوديم.

این باند معلوم الحال که توسط وزارت اطلاعات رژیم اشغالگر فارس کنترل و هدایت میشود مدتهاست با تحرکات روشن قصد همسایه کشی بین ملت عرب احواز که دهها سال است برای ازادی کشور خویش از اشغالگران فارس، هزاران شهید واسیر تقدیم کرده وروزانه فرزندان احواز در خیابانهای شهرها و روستاهای احواز اشغالی و در ملا عام طنابهای اعدام را در اغوش میگرند تا احواز ازاد گشته به احوازیها باز گردد.

ملت لر وبختیاری که در طول تاریخ دور و نزدیک همسایگان شمالی ما بوده اند و در برابر اشغالگران فارس همیشه متحدان ملت ما بوده و درکنار ما در مناطق شمالی احواز اشغالی رودروی لشکریان اشغالگر فارس ایستادگی کرده وجانفشانی نمودند وتاریخ از برادری ومبارزات مشترک خوانین و امرای عرب احواز در برابر اشغالگران فارس سطور زرینی دارد. روابط دیرنه ملت عرب احواز و ملت همسایه بختیاری ولر تا جايی است که بسیاری از قبائل بختیاری با قبائل عرب احوازی رابطه خونی وسببی و نسبی دارند. عربها به عشائر بختیاری بدیده متحد , برادر و همسایه در تمام شهرهای احواز معامله کرده و انان را از حساب اشغالگران فارس یا مهاجرانی که بقصد تغییر بنیه سکانی سرزمینهای عرب به احواز اشغالی منتقل میشوند جدا می نمایند.

اينك سياست جنايتكارانه تفرقه بينداز و به اشغالگری ادامه بده اشغالگران فارس توسط مزدوران وخود فروختگانی چون محسن رضائی وطرحهای بسیار خبیث و خطرناک پشت پرده اطلاعات و وزارت ارشاد اشغالگران رو شده تا همسایگان و برادران دیروز را به دشمنانی خونین تبدیل کنند تا خون هزاران بیگناه مرد و زن و کودک را در خیابانهای شهرها وروستاهای احواز اشغالی به چشم ببینند، شاید چند صباحی دیگر به رژیم پوشالی ارتجاعی و اشغالگر فارس در احواز وجغرافیای موسوم به ایران اضافه کنند.

ملت همسایه لر وبختیاری
دولت اشغالگر ایران با توسل به سیاستهای ارتجاعی ونقض ساده ترین حقوق بشر ملتهای تحت اشغال با هرچند دمکراسی وپیشرفت وانسانیت در تضاد است ونه تنها ملتهای غیر فارس را به عقب گرائی محکوم میکند بلکه ملت فارس را از ساده ترین حقوق انسانی خویش محروم میکند.

این دولت دهها سال است که همه ملل غیر فارس را به زنجیر گرفته وحاضر نیست به هیچ یک از حقوق انسانی وملی وحق تعیین سرنوشت ملتها طبق قوانین بین المللی تن دهد وهمیشه خواستهای بحق ملتهای غیر فارس را با گلوله واعدام وسیاستهای ضد بشری دیگر پاسخ داده است .

دولت به بن بست رسیده در جغرافیای موسوم به ایران در صحنه منطقه ای وبین المللی که تنها با گروهای تروریست ومرتجع وعقب مانده در ارتباط است بزودی دچار تکانها ولرزه های شدید داخلی شده و دیگر هیچ وصله بندی قادر نخواهد بود مرزهای تفکیک شده این دولت ساختگی واشغالگر را که تنها با اعدام وچپاول وترور ودیکتاتوری وفتنه مذهبی به حیات خود ادامه می دهد را به هم وصل کند. پیروزی ملتهای تحت اشغال ایران قطعی و حتمی است . فریب اشغالگران و طهران نشینان خود فروخته نشوید که انان همگی رفتنی هستند.

فرزندان ملت عرب احواز
الحق یؤخذ ولا یعطی
دهها سال است که دلیرانه و شجاعانه سینه سپر کرده تا حقوق ملی و انسانی و وطن اشغال شده خود را از اشغالگران باز پس بگیریم، بدانید که طرفندهای جدید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که خواهان جانشین کردن مبارزه با باند ارتجاعی وعقب مانده محسن رضائی با دولت اشغالگر ایران است نشان دهنده شکست مفتضحانه نیروهای سرکوبگر و اشغالگر فارس در کنترول واز بین بردن مقاومت مردمی همجانبه و مشروع ملت ماست.

جواب محکم ما به اشغالگران فارس وباند محسن رضائی فعالتر وبسیج کردن همه نیروهای مبارزاتی مدنی وسیاسی مردمی واستفاده از کلیه شیوهای مشروع بین المللی برای بیرون راندن اشغالگران ونوکران آن از احواز باشد، كه همانا تنها راه رهائي ماست.

 

مرگ بر اشغالگران ومزدوران آن
درود بر احواز آزاد ومستقل
پاینده باد هماهنگی مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای آزادی و استقلال

جبهه دمکراتیک مردمی احواز
3-2-2017
WWW.ALAHWAZ.COM

 

 

 

About مركز اطلاع رسانى الاحواز

Leave a Reply