تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / دومین روز ازتجمع و اعتصاب رانندگان تاکسی جزیره قیس احواز اشغالی

دومین روز ازتجمع و اعتصاب رانندگان تاکسی جزیره قیس احواز اشغالی

دومین روز ازتجمع و اعتصاب رانندگان تاکسی جزیره قیس احواز اشغالی در اعتراض بە ورود اسنب بە این منطقە توسط مافیای سپاە پاسداران رژیم اشغالگر ایران‎


مظفری دزد وفاسد کە مدیر سازمان منطقە الحره جزیره قیس احواز اشغالی و نمایندە مجلس( سیرک) رژیم اشغالگر ایران هم بود پس از انتقال بە نیشابور خواهر زادە( زالو زاده) خود، طیبی دزد وفاسد را مدیر عمران خدمات جزیره قیس احواز اشغالی کردە کە با همکاری سرداران مافیای سپاە پاسداران رژیم اشغالگر ایران اسنب را با بە جزیره قیس احواز اشغالی وارد کردەاند.
۹ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This