دیدگاه‌ها

چرا ملت احواز قيام كرد وايا اين ملت محكوم به قيام است؟؟ نوشته: ابو جمانه الاحوازى

 بسم الله الرحمن الرحيم

برخي از عواملي كه منجر شدند ملت الاحواز، قيام كند تا جلوي بزهكاري، سياسي اشغالگران فارس را بگيرند، و از وجود خود محافظة كنند، را ميتوان مختصرا به شرح زير اشاره كرد.

1- كشتار جوانان احواز به بهانه ها واتهامات واهي از سوي مزدوران وگردنه گيران اشغالگر براي نمونه حسن البو غبيش در هفته ي اخير وده ها نمونه ديگر

2- انعدام خدمات حياتي از جمله قطع مكرر ومدام إب وبرق وتلفن وانترنت جهت توبيخ اين ملت و عزل ايشان از جهان خارج كه بعنوان طرحي توبيخي كه وزارت نيرو انجام داده ومي دهد.

3- به يغما بردن وسرقت ثروتهاي ملي وخدا دادي اين ملت چون نفت وگاز وانواع واقسام معادن ديگر كه وزارت نفت ومعدن اجرا ميكند.

4- خشك كردن رودهاي الاحواز از جمله كارون بعنوان شريان حياتي ومنبع اصلي ابياري، اراضي كشاورزي در الاحواز وانحراف مسير اين رودها از الاحواز به كوير لوت ودشت كوير وشهرهاي فارس نشين چون اصفهان وشيراز ورفسنجان وديگر شهرها كه وزارت محيط ليست انرا اجرا ميكند.

5- مصادره اراضي كشاورزي شهروندان الاحواز، بزور قدرت و نيز با تكيه بر احكامي كه وزارت دادگستري اشغالگر صادر ميكند.

6- تشويق بر هجرت از شهرهاي فارس به داخل الاحواز واعطاي امتيازات كلان به اين مهاجران طبق يك طرح سياسي از پيش تعيين شده جهت تغيير ريشه ايي در بافت جمعيتي الاحواز كه وزارت مسكن وشهرسازي اجرا ميكند.

7- ادامه سياستهاي اشغالگر قديم رژيم پهلوي در تغيير نامهاي شهر ها وروستاها بعنوان طرح امنيتي وايراني سازي شهرها وروستاهاي الاحواز.

8- گماردن مزدوران ومأموران اطلاعات غير بومي بعنوان مسئولين در احواز جهت پيشبرد اهداف اشغالگران طبق طرحي كه وزارت كار به سازمان تامين نيروي انساني ارائه داده است.

9- اخراج مكرر كاگران احوازي بعنوان ساكنين اصلي از اكثر كارخانه ها واستخدام نيروي كار فارس تبار بويژه از شهرهاي اصفهان و كرمان كه وزارت كار واشتغال وجهت به فقر كشاندن انسان احوازي دنبال ميكند.

10- رواج بيماريهاي مختلف از جمله رواج مخدرات، ادز، سرطان، كم خوني، آسم، وغيره طبق سياستهايي كه وزارت بهداشت اشغالگر دنبال ميكند.

11- پايمال كردن حقوق زن احوازي، طبق يك طرح محكم جهت از بين بردن نصف جامعه ومنحرف كردن ايشان از وظيفه  ومسئوليت تاريخي ايشان.

12- از بين بردن فرهنگ محلي، بومي از طريق پروژه ( برهنگي فرهنگي و فرهنگ جايگزين) از جمله از بين بردن آداب ورسوم اصيل، ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي، تاريخيً وديني كه وزارت فرهنگ وارشاد اشغالگر در الاحواز وبا سرمايه گذاري كلان ان را پياده كرده وميكند.

13- رواج زبان فارسي بعنوان يك پروژه ملي از زمان مصدق كه امروز  گروهك تروريستي سپاه پاسداران جهت از بين بردن زبان مادري  ( زبان عربي) انرا اجرا ميكند.

14- از، بين بردن زيرساختهاي جامعه بطور دقيق كه سرانجام منجر به فروپاشي خانواده وسپس جامعه شود.

15- از بين بردن قدرت خريد فرد،  خانواده از طريق خشكاندن منابع در آمد چون اشتغال زايي،  محروميت، تامين نيروي كار از شهرهاي فارس نشين همانطور كه در مورد 8 ذكر كرديم تا خانوار احوازي را بطور غير مستقيم وبا استفاده از اهرم فقر وادار سازد، اولا به اساني در دامان اشغالگر بيفتد، ثانيا به راههاي نابهنجار وبزهكاري اخلاقي، اجتماعي كشيده شود. وهدف از آن از بين بردن هويت ومبتلا ساختن ملت احواز به بيماري، بيهويتي است.

16- ايجاد منافسه غير مشروع بين ساكنين اصلي ملت عرب احواز ومالكين اصلي سرزمين وثروت وديگر اقوام شهرك نشين كه از دهه چهل ميلادي وطبق طرح تغيير بافت جمعيتي در الاحواز سكنا گزيدند. وطرفداري وپشتيباني نامحدود اشغالگر از اين شهرك نشينان به هدف مبتلا ساختن انسان احوازي به بيماريهاي روحي رواني وسرانجام يأس كه سرچشمه ي ذلت است ميباشد.

17- تعريف هاي معرضانه وشرح وتفصيلهاي كاذب از تاريخ ملت عرب به شكل عام در ذهنيت انسان احوازي ودر عين حال ترويج فرهنگ دخيل فارسي. واين طرحي است كه وزارت فرهنگ وارشاد اشغالگر انرا پايريزي كرده است، به اين مقصد تا اين انسان را بطور ناخود اگاه نسبت به تاريخ خود بيگانه و او را به اخذ فرهنگ دخيل سوق دهد.

18 – رواج رذليت واين پروژه را، گروهك تروريستي سپاه، اداره كرده وميكند به اين قصد كه انسان احوازي را از تمسك به مكارم الاخلاق به سوى رذائل الاخلاق جهت دهد تا مانع از ان شود كه اين انسان به خود، ملت ووطن خود بينديشد.

وخيلي از موارد ديگر باعث شدند كه اين ملت جهت جلوگيري از اين طرحهاي خطرناك، كه وجود ان را بطور جدي تهديد ميكند، دست به قيام زده تا در واقع از خود دفاع كند.

ابو جمانه الاحوازى
19.02.2017

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا