تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراض کامیون‌داران احواز اشغالی

اعتراض کامیون‌داران احواز اشغالی

فروشگاەهای افق کورش متعلق بە سپاە تروریستی پاسداران است و در پول خوری و کلاە گذاشتن بر سر مردم همانند هم هستند.
رانندگان کامیون این ویدیوها را در اعتراض بە رفتار ناشایست افق کورش احواز اشغالی منتشر کردە اند.

سپاە تروریستی غارتگر پاسداران با هدف ورشکستە کردن دیگر سوپر مارکتهای جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران و حتی مغازە داران، فروشگاەهای افق کورش را راە اندازی کرد.

خرید از فروشگاهای متعلق به سپاه تروریستی پاسداران که فرزندان شما را بخاک و خون می‌کشد تحت هر نامی که باشند، توسط مردم و ملت‌های غیرفارس تحت اشغال ایران باید تحریم شود.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This