Home / جغرافياي ايران جعلي / دروغ نیست وقتی که جهان میگوید نظام اشغالگر ایران پدر خوانده تروریسم در منطقه و جهان است

دروغ نیست وقتی که جهان میگوید نظام اشغالگر ایران پدر خوانده تروریسم در منطقه و جهان است

نظام اشغالگر ایران بە رھبران تروریست طالبان نە تنھا پایگاەھایی برای آموزش بلکە ویزا و پاسپورت ھم دادە است.

مدرک محکم برای رد صحبتھای وزیر خارجه نظام اشغالگر ایران ظریف دربارە بی اطلاعی از حضور رھبران طالبان درجغرافیای جعلی موسوم به ایران و حضور تشکیلات طالبان در شرق جغرافیای جعلی موسوم به ایران مشهد و زاهدان پایتخت بلوچستان اشغالی.
۲۵ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This