الاحوازگزارش ها

كشتار وباير نمودن سرزمينهاي حاصلخيز احواز

اشغالگران به سركردگي رژيم مركزي تهران نتنها سرزمين احواز را از همان روزهاي اول كه با حمله ي نظامي و برخلاف قوانين بين الملل ونيز قوانين سماوي را به اشغال وتصرف خود در اورد. ويك ملت را به زنجير استبداد خود از انسانهايي ازاده وخودمختار به انسانهايي همانطور كه خود تصور ميكند. به برده وبردگي، بكشاند.
وسعي كرد از همان روزهاي اول اشغالگري نامشروع خود وطي طرحهاي كشتار از جمله انسان وسرزمين نتنها انسان را در محراب بربريت وتوحش ذبح نامشروع كند بلكه سعي كرد و مكند كه چهره زمين را از وجود، طبيعي ورباني خويش كه مطابق با فرهنگ وتاريخ عرب خلق شده را به چهري شيطاني خود، مبدل سازد.
از جمله اين طرحهاي كشنده كه انسان وسرزمينش كه منبع اصلي رزق وارتزاق ايشان ميباشد. احداث شركتها وپروژهاي استعماري تخريبي و فرا منطقه ايي بر اين سرزمينها است. براي مثال طرح عرب كش وسرزمين كشي كه باسم طرح نيشكر كه جلاد وياغيگر عصر خود رفسنجاني ملعون انرا پايريزي كرد. وامروزه هماگونه از قبل اين طرح نتنها هزاران انسان را به بيماريهاي مزمن مبلاساخته بلكه زائده هاي ناشي از اين طرح چون تخليه ي ابهاي نمكدار در سرزمينهاي كشاورزي وحاصلخيز مردم انها را به سرزمينهاي باير وخشك مبدل ساخته است.
لازم به يادآوري است كه دشمن سعي ميكند وهمه روز با پروژهاي، بظاهر اقتصادي نتنها سرزمينهاي مردم را ازبين برده بلكه سعي ميكند از طريق خيزشهاي، نامشروع اقتصادي، دست به تغيير بافت جمعيتي در اكثر شهرهاي احواز نموده ودر عين حال به سكنا گزيدن شهرك نشيناني جديد از شهرهاي فارس نشين كه در واقع روح استعمارگري نوين را نمايان ميسازند دست ميزند. جهت ياداوري اين طرحها از سالهاي اول اشغال احواز از سوي ملت ازادي خواه احواز شكست خورده وبه اميد پرودگار واراده وايمان بويژه از سوي جوانان اين سرزمين باري ديگر شكست خواهند خورد.

مني محمود الاحوازيه

مركز اطلاع رساني جبهه ي دمكراتيك مردمي احواز

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا