نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

غصب عدوانی زمینهای مردم در روستای جصانیە بزرگ دولت احواز اشغالی

شركت توليدى قند و تصفيه شكر احواز پایتخت وابستە بە سپاە تروریستی پاسداران تلاش میکند زمین های کشاورزی آبا و اجدادی ساکنین روستای جصانیە بزرگ را غصب کند.

ماموران نیروی تروریستی انتظامی هم در این میان خود را بە جادە صاف کن سرداران غارتگر سپاە تروریستی پاسداران برای غصب این زمین ها تبدیل کردەاند و ساکنین این روستا را بە بهانە دفاع از ملک خود بازداشت می کنند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل