الاحوازگزارش ها

استمرار تظاهرات مردم در اكثر شهرها وروستاهاي كشور احواز اشغالي

مركز پيام رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز

بنا به گزارشات ارائه شده از سوي خبرنگاران ميداني وابسته به جبهه دمكراتيك مردمي احواز حاكي است كه مردم احواز در اكثر روستاهاي اين كشور بويژه روستاهاي مراونه دغاغه، خاوربني تميم، روستاي بني، سعيد، روستاي بيت غافل، روستاي بيت حميد، روستاي بيت عطيه المزعل روستاي مراونه بيت صحين، روستاي سجاديه، روستاي، البو رشيد، روستاي مراونه بحرين در اعتراض به مصادره اراضي زراعي كه مصدر رزق اصلي، ايشان بعد از محروم ساختن جوانان اين كشور به طور عام وجوانان روستاي مذكور بشكلي خاص از فرصتهاي شغلي كه حق مسلم انها در كشور خود بعنوان مالكين اصلي سرزمين وعدم استخدام انها حتي در بديهي ترين وظايف، شغلي واستخدام نيروي كار بيگانه و از عمق ايران كه در واقع اهرم وعصب اصلي وزارت اطلاعات را تشكيل ميدهند .دست به قيام در اعتراض به اين سياستهاي عرب كش كه ناشي از كراهيت وبي توجهي اشغالگر از، طرفي وجهت به سطوه وبه فقر كشيدن انسان احوازي كه هدف از ان شكاندن روحيه مبارزه در داخل ايشان وانرا به فردي ضعيف وفاقد روحيه مبارزه وعنصر شجاعت مبدل سازد، زدند.

همچنين مصادر خبري اعلام كردند كه قشر کارگر همزمان با تظاهرات مردمي وجهت پشتيباني از مطالبات مشروع مردمي از طرفي و جهت بدست اوردن حقوق به يغما رفته خويش از سوي اشغالگران، دست به تظاهرات متعددي در اكثر شهرهاي احواز زده واعلام همبستگي با تظاهر كنندگان در ديگر شهر وروستاهاي احواز كردند.

جهت توضيح لازم ميداريم يادآور شويم كه اشغالگران جهت مشروعيت واستمراريت بخشيدن به وجود نامشروع وضد، قانون بشري خود بر سرزمين احواز، سعي ميكنند كه نه تنها سرزمين احواز را بعد از اينكه به سرقت وبه يغما بردن ثروتهاي دروني چون نفت وگاز وديگر منابع معدني ديگر از طرفي وهمچنين جهت باير كردن سرزمينهاي حاصلخيز كه حدود 35 درصد محصولات جغرافياي جعلي ايران را تامين ميكند را از طريق احدات پروژهاي استعماري كه مخالف معايير استاندارد جهاني وغير مطابق با تكنولوجي مدرن روز كه بر طبيعت وعدم نابودي، بافت زمين در جهان معروف ومحافظت ميكند، سعي ميكند اين سرزمين را به نابودي وكويري غير حاصلخيز مبدل سازد، تا از اين طريق نه تنها زمين را نابود ساخته بلكه انسان را بطور غير مستقيم وادار مي سازد تا اين سرزمينها را ترك وبه عمق ايران مهاجرت سازد و از اين طريق به تغيير بافت جمعيتي كه يك طرح قديمي است واز سال 1942 پيريزي شده است، دست بزند.

ودر اين راستا لازم مي دانيم كه سازمانهاي مدافع از حقوق بشر وهمچنين سازمان محيط زيست جهاني را دعوت كنيم كه جهت جلوگيري از نابودي، انسان وسرزمين احواز دست به عمل شوند واين پروژ ه هاي غير بشري و غير انساني كه از سوي اشغالگران ورژيم مركزي تهران ومهندس تروريست جهاني را متوقف سازند. همچنين لازم ميداريم كه به شركت كاتر پيلر شركت معروف كه وسايل سنگيني چون بلدوزر و لودر وجرثقيل ميسازد از فروش اين وسايل سنگين به رژيم تهران متوقف شود چون اين وسايل رژيم تهران از انها جهت نابودي، سرزمين احواز استفاده كرده وميكند.

ابوجمانه الاحوازي

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز
28.04.2017
www.ALAHWAZ.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا