نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

پیام جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز مناسبت قیام ملت های غير فارس تحت اشغال

پیام جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز مناسبت قیام ملت های غير فارس تحت اشغال
ملت دلیر و مبارز عرب احواز
ملت های تحت ستم و اشغال ایران
ملت ازادی خواه فارس
همزمان با قیام ملت عرب احواز علیه جنایت های رژیم اشغالگر ایران که در هفته های اخیر سیر صعودی داشته وتا الان ادامه دارد ملتهای دیگر تحت اشغال و ملت فارس علیه رژیم بر پا خواسته و شهرهای مختلف کشور موسوم به ایران شاهد تظاهرات گسترده ای است که خواهان تغییر رژیم تروریست جمهوری اسلامی می باشند . در این راستا جبهه دمکراتیک مردمی احواز حمایت خود را از خواسته های بحق ملتهای تحت اشغال وملت فارس که برای آزادی و زندگی شرافتمندانه مبارزه میکنند را اعلام می دارد وخواهان ادامه این تظاهرات تا سرنگونی رژیم تروریستی اشغالگر جمهوری اسلامی می باشد.اینک كه ملت عرب الاحواز در حساسترین مرحله مبارزات خود برای آزادی و رسیدن به حق تعیین سرنوشت بسر می برد و در این راه قربانیان زیادی تقدیم آزادی الاحواز نموده است باید هوشیار و مصمم باشد که از اهداف اساسی خود دور نشود و از راهی که شهیدان برای ما ترسیم کردند عدول نکند و برای مرحله جدیدی که از آن ما خواهد بود خود را مهیا کند. چونکه زمان آن رسیده است که ملتها به حقوق ملی و تاریخی خود برسند و از هژمونی وسلطه گران رهایی یابند .
فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران
جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز ضمن اینکه از مبارزات و خواسته های ملتهای تحت اشغال وملت فارس برای رسیدن به آزادی وحق تعیین سرنوشت حمایت نموده ولی همزمان به ملت فارس هشدار می دهد که به اهداف وخواسته های بحق ملت عرب الاحوازو دیگرملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به آزادی وحق تعیین سرنوشت خود احترام قائل شوند و نگذارند که جناح شوونیزم فارس راست گرا و تروریست پرور بر شما مسلط شده وآزادی شما را به بهانه تمامیت ارضی ایران گروگان گرفته وبازهم یک حکومت دیکتاتوری جدیدی بر شما مسلط شده و شما را از ساده ترین حقوق انسانی و طبیعی محروم نمایند وبار دیگر فرزندان ملل غیر فارس را به بهانه تجزیه طلبی و تهدید امنیت به اعدام و سیاهچال های قرون وسطایی گسیل کند و زندان جدیدی با اسم وبنامی دیگر در جغرافیای موسوم به ایران تاسیس نمایند که البته برای حفظ ان مجددا ساده ترین حقوق مدنی شما را نادیده گرفته و با تمامی قوانین بین المللی برای باری دیگر متناقض خواهند بود. پس بیایید با همدیگر ظلم وستم وبندگی را ریشه کن کنیم و از این رژیم فاسد و تروریستی و توسعه طلب که جزایجاد رعب و ترور و خشونت در منطقه هیچ محصول دیگری نداشته رهایی یابیم ؛ تا در دنیای بهتری زندگی کرده و در صلح و صفای منطقه و سازندگی ان بشکلی مثبت فعال باشیم . و ملتهای عرب الاحواز و تورک آزربایجان جنوبی و کورد کوردستان وبلوچ بلوچستان وتورکمان جنوبی وهم چنین ملت فارس از یوغ ظلم وستم حکومتهای دیکتاتوری شاهنشاهی و ملاهای تروریستی و تمامی شیوهای شوونیزم خلاص یابند وکشورهای مستقل وملی و دمکراتیک خود را تشکیل داده و همسایگان خوبی برای همدیگر باشیم و همانند ملتهای دنیا آزاد زندگی کنند.
در نهایت جبهه دمکراتیک مردمی احواز با در نظر داشتن تمامی مسائل و شرائط حساس موجود به فرزندان ملت عرب احواز چنین توصیه میکند
اولا: شرکت در تمامی تظاهرات ضد رژیم تروریستی و اشغالگرایران در احواز اشغالی و شهرهای مختلف جغرافیای موسوم به ایران
ثانیا: در تمامی تظاهراتی که در شهرهای مختلف احواز با لباس ملی و شعارهای ملی ازادی بخش شرکت نموده تا مانع سوءاستفاده راست گرایان شوونیزم فارس شویم .
ازهمه فرزندان ملت عرب احواز که در نیروی انتظامی و نظامی و یا ناخواسته در ارگانهای مختلف دولت ایران هستند میخواهیم که در سرکوب تظاهر کنندگان شرکت نکرده و از هرفرصتی در جهت کمک به تظاهرکنندگان دریغ نکنند.

پیروز باد مبارزات ملل تحت ستم و اشغال در ایران
سرنگون باد ستم و اشغالگری
جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز
www.alahwaz.com
30.12.2017

خروج از نسخه موبایل