Home / گزارش ها / الاحواز / توهین به ساحت مقدس حضرت محمد(ص) و عرب ها توسط یک کارگر غیر بومی

توهین به ساحت مقدس حضرت محمد(ص) و عرب ها توسط یک کارگر غیر بومی

وضعیت یکی از کارکنان غير بومي در احواز اشغالي در یکی از سرویسهای ایاب وذهاب شرکت ها در احواز پایتخت در بحث با کارکنان عرب در سرویس شرکت شروع به توهین کردن به ساحت مقدس حضرت محمد(ص) وعربها
وتعریف وتمجید از “رضا پالانی” نگهبان و زیر پا تمیز کن اسبها وقاطرهای سفارت هلند در تهران که با کودتا به سِمت به اصطلاح خودخوانده پادشاهی در جغرافیای جعلی موسوم به ایران رسید.

نشر دهید تا این فارسگ نژادپرست شناسایی شود وبه سزای توهینی که کرده برسد و درسی باشد برای سایر غیربومیها در احواز اشغالی که نه زبان درازی بکنن ونه پای خود را از گلیمشان درازتر.
۹ ژانویه ۲۰۲۱

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز اشغالی
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply