نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اطلاعيه جبهه دمكراتيك مردمي احواز به مناسبت سي و يكمين سالگرد تاسیس

ملت مبارزه عرب احواز
فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران
ملت فارس
امروز بیست ژانویه مصادف است با سی یکمین سالگرد تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی احوازاست . تشکیلاتی که دهها سال است برای حق تعیین سرنوشت ملت عرب احوازو تاسیس دولت ملی و ازادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکند. و درراه تحقق اهداف ملی و انسانی ان فرزندان دلیر احواز جانفشانیها کردند..همینک در شرائطی سالگرد تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی احواز را بیاد می اوریم که رژیم اشغالگر ایران غرق در مشکلات داخلی و منطقه ای و بین المللی است ؛ رژیمی که داعیه رهبری جهان اسلام و عموم منطقه و حتی بلند پروازانه خواهان رهبری جهان است ! عاجز از خرید واکسن وبای کوید و پرداخت حقوق کارکنان و حتی سپاهیان و ملیشیای تروریست خویش در کشورهای همسایه است . رژیم در مانده اشغالگر ایران که برای نجات خویش بجز تشدید شیوهای سرکوب و قلع و قمع راه دیگری ندارد با ایجاد جو خفقان و سرکوب واعدام دهها و بازداشت صدها فعال سیاسی و مدنی فرزندان ملل تحت اشغال ایران سعی در ادامه حیات منفور خود دارد ء غافل از این است که اعدامها و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی نه تنها مبارزات ملل تحت اشغال را متوقف نخواهند کرد بلکه شعله مبارزه رهائی بخش را فروزانتر خواهند نمود.رژیمی که هیج مشروعیتی در میان ملل غیر فارس ندارد بلکه مشروعت خویش را تماما از وقتها پیش حتی در میان ملت فارس از دست داد. این رژیم با توجه به سیاستهای دخالت گرانه و توسعه طلبانه و تربیت تروریسم و ملیشیاهای مختلف در کشورهای منطقه و جهان به عنوان رژیمی تروریست ؛ ناقض حقوق بشر و ناقض کلیه معاهدات بین المللی و همچنین رژیمی که خواهان دستیابی به سلاح کشتار دست جمعی اتمی است شناخته میشود.
همرزمان فرزندان ملل تحت ستم واشغال ایران
جبهه دمکراتیک مردمی احواز در این مناسبت مواضع مبارزاتی خویش را در شرائط کنونی چنین اعلام میکند
اولا : جبهه دمکراتیک مردمی احواز اشغال احواز( 20 /ابریل 1925) توسط رژیم اشغالگر ایران را محکوم میکند و برای ازدای و استقلال احواز از دولت ایران و تاسیس دولت ملی و مستقل بر اساس حق تعیین سرنوشت و کلیه شیوهای مشروع بین المللی به مبارزه ادامه میدهد.
ثانیا: ملت عرب احواز استفاده ازتمامی شیوهای مشروع مبارزه رهائی بخش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کلیه معاهدات بین المللی معروف است را حق مسلم ملت عرب احواز برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت میداند.
ثالثا: جبهه دمکراتیک ادامه سیاستهای سرکوبگرانه فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی در احواز توسط نیروهای امنتی را محکوم میکند و مسئولیت هر خشونتی را رژیم اشغالگر ایران میداند.
رابعا : جبهه دمکراتیک مردمی احواز مبارزه ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت ملی مستقل را مبارزه ملت عرب احواز میداند و قویا در کنار همه این مبارزات ازادی خواهانه است .
خامسا: جبهه دمکراتیک مردمی احواز در کنار مبارزات ازدی خواهانه ملت فارس برای ازادی وحقوق بشر و داشتن زندگی و اینده بهتر است . واعلام میکند که بدون رسیدن ملل تحت اشغال و ستم در ایران به ازادی و حق تعیین سرنوشت خویش ازادی ملت فارس و رسیدن به دمکراسی و زندگی بهتر توهمی بیش نسیت.
سادسا: جبهه ملل سازمانها و نمایندگان ملل تحت ستم و اشغال شده را به وحدت و هماهنگی مبارزاتی بیشتر دعوت میکند وجبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” را یکی از مهمترین و وسیعترین ائتلافهای ملل تحت ستم ایران میداند .
سابعا: جبهه دمکراتیک سرنگونی رژیم کنونی حاکم بر جغرافیای سیاسی ایران را گامی بسوی رسیدن ملل تحت ستم و اشغال ایران به حقوق ملی و انسانی وحق تعیین سرنوشت میداند و در صورت لزوم با جریانهائی که به حق تعیین سرنوشت ملل براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام میگذارند و علنا به ان اعتراف میکنند ائتلاف تاکتیکی میکند.
فرزندان شجاع ملل تحت اشغال ایران
دشمن مشترک ما دولت اشغالگر و تروریست ایران است که در منطقه و جهان منفور است و صدای شکستن پایه های ستونهای پوشالی ان به گوش همگان میرسد ؛پیروزی ما در این مبارزه منوط به هماهنگی بیشتر وحدت مبارزاتی در صحنه داخلی و بین المللی است. که یقینا هر روز محکمتر و فولادیتر میشود ؛ با شد تا با مبارزه مشترک در تک تک سرزمینهای اشغالی فریاد مرگ بر اشغالگر به گوش اشغالگران برسد .
زنده باد احواز
زنده باد مبارزات ملل تحت ستم و اشغال ایران – جبهه دمکراتیک احواز

20/1/2021

خروج از نسخه موبایل