الاحواز

تبعیض سیستماتیک پالایشگاە نفت ستارە خلیج عربی علیە کارکنان

بندرجمبرون در احواز اشغالی: پالایشگاە نفت ستارە خلیج عربی حقوق سرپرستان و مدیران غیربومی را ٣٠ درصد افزایش دادە است اما مشکل بیش از ٥٠٠ تن از کارکنان بومی کە هنوز فاقد عنوان شغلی هستند را حل نمیکند.

منابع خبری الأحوازیه در این پالایشگاە گزارش داده‌اند پس از اعتراض کارکنان بومی بە عدم حل مشکل شغلی آنها و افزایش حقوق مدیران غیربومی، محمد علی دادور، مدیر عامل پالایشگاە تمام سرپرست ها را احضار و بە آنها گفتە است کە این خبر را تکذیب کنند. دادور بە تمام سرپرست ها گفتە است: این خبر نباید تحت هیچ عنوانی بە تهران برسد.
همچنین برای جلوگیری از اعتراض بیشتر کارکنان فاقد سمت شغلی، دادور با پیشنهاد، زیگلری مدیر سایت قرار است عناوین شغلی را (نە بر مبنای قوانین وزارت نفت، بلکە بر اساس قوانین من درآوردی) بە این کارکنان بدهند کە حقوق و مزایای آنها کاهش پیدا می کند.

بە گفتە این منابع برای بیشتر این کارکنان سمت های تکنسین درجە ١، ٢ و ٣ در نظر گرفتەاند. زیگلری و دادور کارکنان را تهدید کردەاند کە هرکسی اعتراض کند اخراج می شود.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا