تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / دومین روز اعتصاب در پتروشیمی شیمی بافت شهر معشور احواز اشغالی به اجبار کارگران به امضای تعهدنامه های ناقض حقوق کارگران

دومین روز اعتصاب در پتروشیمی شیمی بافت شهر معشور احواز اشغالی به اجبار کارگران به امضای تعهدنامه های ناقض حقوق کارگران

کارکنان شرکت پتروشیمی شیمی بافت در شهر معشور برای دومین روز پیاپی در اعتراض به تبعیض در حقوق و مزایا دست از کار کشیدند.

کارگران با در دست داشتن پلاک کاردهای اعتراضی مقابل درب اصلی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها خواسته های خود را رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی و داشتن امنیت شغلی عنوان کرده اند.
کارگران همچنین فاش کرده اند از سوی مدیران این شرکت مجبور به امضای تهعدنامه هایی شده اند که حقوق آنها را نقض می کند و آنان مجبور خواهند بود در مقابل تبعیض های صورت گرفته سکوت کنند.


امیر احوازی
سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
03/02/2021

 


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This