جغرافياي ايران جعليجهانملل تحت ستم

کردستان اشغالی، بانە

مردم بە سپاە تروریستی پاسداران اجازە ندادند دامھایشان را غارت کند

⁨ ⁨
عصر روز گذشتە ماموران غارتگر سپاە تروریستی پاسداران بە روستای ‘کند سورە’ در شھرستان بانە کردستان اشغالی یورش بردە و تلاش کردند تا بە بھانە قاچاق، صدھا راس دام اھالی این روستا را بە غارت ببرند.

ساکنین روستا با دفاع مشروع نە تنھا اجازە غارت دامھایشان را بە سپاە تروریستی پاسداران ندادند، بلکە آنھا را از روستا اخراج کردند.

مزدوران سپاە کە سناریوی غارت آنھا شکست خورد، شروع بە تیرانداز بە سمت مردم کردە و سە تن از ساکنین روستا بنامھای صالح، عبدللە و خالد اسماعیل زادە را مجروح کردند.

سپاە تروریستی پاسداران از سال گذشتە پروژە غارت دام روستاھای مرزی در کردستان اشغالی را شروع کردە است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا