تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / سر تیتر وقایع کارگری در ۲۴ساعت گذشته

سر تیتر وقایع کارگری در ۲۴ساعت گذشته

بازنشستگان به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی و نگهبانی رو آورده اند


🔹تجمع اعتراضی زحمتکشان کارخانه سرامیک فردا ساوه فلات مرکزی جغرافیای جعلی موسوم به ایران


🔹تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی عیلام از توابع احواز اشغالی


🔹اعتصاب زحمتکشان راه آهن ورآمین


🔹یازدهمین روز از اعتصاب زحمتکشان لاستیک پارس ساوه فلات مرکزی جغرافیای جعلی موسوم به ایران


🔹مصدوم شدن یک زحمتکش در قم فلات مرکزی جغرافیای جعلی موسوم به ایران


امیر احوازی
سازمان ملی حمایت از زحمتکشان الاحواز(شغل)
04/03/2021


https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This