الاحواز

نخستین نتیجە ماراتون کارگران با مفسدین و غارتگران اشغالگر ایران، واگذاری شرکت نیشکر سبع اتلال لغو شد

اگر بتوان صدور رای بە ابطال واگذاری شرکت نیشکر قوماط در سبع اتلال احواز اشغالی را یک پیروزی قلمداد کرد، باید گفت نخستین دستاورد کارگران بی‌دستمزد این شرکت رقم خوردە است.

بالاخرە پس از شش سال مبارزە بی‌وقفە کارگران شرکت نیشکر سبع اتلال، فرآیند واگذاری این شرکت بە عوامل حکومت اشغالگر ایران متوقف شد.
با اعلام ورشکستگی شرکت نیشکر قوماط در سال ٩٤، مبارزە کارگران آغاز شد. عوامل متنفذ ایران اشغالگر در دستگاه‌های مختلف از فرصت استفادە کردە و سعی در واگذاری شرکت بە اشخاص حقوقی تحت عنوان “خصوصی‌سازی” کردند.

کارگران طی شش سال مبارزە مستقیم و نفس‌گیر با مقامات اشغالگر ایران، از صاحبان شرکت گرفتە تا بانک مرکزی و دستگاه‌های قضایی، سرانجام توانستند از واگذاری شرکت جلوگیری کنند.

با این وجود هنوز تکلیف دستمزد کارگران مشخص نیست و هیچکس یا نهادی بە عنوان مسئول رسمی، پرداخت این مبالغ را بر عهدە نگرفتە است.
در این پروندە مسئلە تبانی بین مدیر عامل شرکت و دو مقام فاسد در بانک غارتگر مرکزی از بزرگترین موانع بە شمار می‌روند. سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از دیگر نهادهایی هستند کە بە طور مستقیم و غیرمستقیم در این پروندە نقش ایفا کردەاند.

با این اوصاف، علی رغم نتیجە‌بخش بودن مبارزات در پیشگیری از واگذاری شرکت، مسئلە پرداخت دستمزد کارگران و مسئولیت و تملک مالی شرکت بحث‌برانگیز نیشکر قوماط در احواز اشغالی همچنان بدون نتیجە خاصی مطرح است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا