Home / جغرافياي ايران جعلي / حسن ایرلو پروژە سربازگیری کودکان را در اردوگاه‌های حوثی‌ها نظارت می‌کند.

حسن ایرلو پروژە سربازگیری کودکان را در اردوگاه‌های حوثی‌ها نظارت می‌کند.

گماشتە ایران اشغالگر نزد حوثی‌ها بە طور مستقیم بر اردوگاه‌های تابستانی‌ گروه تروریستی حوثی‌های یمن نظارت می‌کند.

حسن ایرلو برنامە مشترک سپاه تروریستی قدس و گروه تروریستی حوثی‌ها را کە با احداث کمپ‌های ویژەای در اطراف شهر صنعا، هزاران کودک را برای گسیل کردن بە جبهەهای جنگ آمادە می‌کنند، سرپرستی می‌کند.
معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت یمن روز جمعه ١٤ خرداد ضمن اعلام این خبر در توئیتر خود نوشت: حوثی‌ها کودکان یمنی را به این ارودگاه‌ها می‌کشند، آنها را شستشوی مغزی می‌دهند و با آموزش فرهنگ فرقه‌گرائی مذهبی سپاە تروریستی پاسداران، آنها را به جبهه‌های جنگ می‌فرستند تا طرح توسعه‌طلبانه ولی فقیه در منطقه را پیادە کنند.

وی با انتشار یک برش ویدیویی از این اردوگاه‌ها نسبت بە طرح فرقەگرایانە سپاه تروریستی قدس بە تمام شهروندانی کە در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها زندگی می‌کنند؛ هشدار داد.
در حال حاضر فعالین مدنی نیز با راه انداختن کارازاری اینترنتی بە واسطە هشتاگ “حوثی‌ها بر کودکان کمربند انتحاری می‌بندند” در مورد آنچە در این اردوگاه‌ها می‌گذرد، هشدار دادند.

عبدالملک حوثی، سرکردە حوثی‌ها و عامل سپاه تروریستی پاسداران همچون عناصر دیگری مانند حسن نصرالـلە در مخفی‌گاه خود پنهان شدە است. این در حالی است کە این دو با بە خدمت گرفتن کودکان لبنانی و یمنی از آنها بە عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف تروریستی بهرە می‌گیرند.

 

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply