الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاملل تحت ستم

بیانیه‌ء مشترك پارت آزادی كوردستانPAK و جبهه‌ دمكراتیك مردمی احواز(جدش) پیرامون خیزش و قیام های جاری

ظلم و ستمی كه‌ با ایجاد دولت مدرن در ایران اشغالگر و روی كار آمدن «رضا ماكسیم» علیه‌ ملت عر‌ب احواز اشغالی آغاز و پهلوی دوم و سپس خمینی و جمهوری اسلامی اش، میراثدار و ادامه‌ دهندگان آن ستم ها شدند، امروز بجایی رسیده‌ است كه‌ مردمی كه‌ بر روی دریایی از نفت و منابع طبیعی قرار دارند، از آب آشامیدنی محروم گردیدند و محیط زیست و اكوسیستم بام و بومش متحمل آسیب های شدید گردد.
خیزش و قیامی كه‌ فرزندان ملت عرب احواز اشغالی برپا نمودند، حركتی بر حق علیه‌ حاكمیت‌ ستم و بیداد دولت اشغالگر فارس است. اما همچنانكه‌ نمیتوان همه ظلم و ستمی كه‌ بر ملت عرب احواز اعمال میشود را در نبود آب آشامیدنی خلاصه‌ كرد، قیام احواز را نیز نمیتوان تنها با‌ این مسئله‌ تعریف و محدود ساخت.
دولت اشغالگر فارس طی ٤ دههء‌ گذشته‌ با اتكا به‌ نیروهای نظامی و ارگانهای امنیتی اشغالگر، ملت عرب احواز اشغالی را از همهء‌ حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی خود محروم ساخته‌ است. ثروت و منابع طبیعی اش را غارت‌ و آزادیخواهان عرب را به‌ زندان و اعدام محكوم نموده است. علاوه‌ بر این در خارج از مرزهای دولتی، به‌ تعقیب و پرونده‌سازی و ربودن و ترور آنها اقدام كرده‌ است. همچنین مردم احواز را محكوم به‌ بیكاری، فقر،گرسنگی و تشنگی كرده‌‌ و در موارد متعددی كوچ و مهاجرت اجباری را بر آنها تحمیل نموده‌ است.
آنچه‌ تحت حاكمیت نامشروع دولت فارس اشغالگر بر ملت عرب رفته‌ است، بر ملت كورد و دیگر ملتهای تحت ستم واشغال ایران نیز تحمیل گشته‌‌ است. ملتهای ما دارای موقعیت مشابه ،درد مشترك و دشمن مشترك میباشند.
از این رو جبهه‌ دمكراتیك مردمی احواز و پارت آزادی كوردستان،قیام ملت احواز و خیزشهایی که در حمایت از آن برپا شده اند را می ستایند و به‌ مردم بپاخاسته‌ و بر شهدای قیام جاری احواز و لورستان و دیگر اقالیم درود میفرستند.
پارت آزادی كوردستان و جبهه‌ دمكراتیك مردمی احواز از دیگر ملتهای تحت ستم ایران خواهان حمایت و اتحاد مبارزاتی هستند. ما همچنین از آن بخش از گروههای ملت فارس كه‌ به‌ برابری سیاسی- حقوقی ملتها اعتقاد دارند و حق ملتهای ما را در تعین سرنوشت خویش برسمیت میشناسند، خواهان حمایت و تشریك مساعی مبارزاتی هستیم.
ما باصراحت و شفافیت كامل اعلام میداریم كه‌ مبارزه‌ و رنج و خون فرزندان ما نه در همسویی با اصلاح طلبان حكومتی است، نه‌ برای جابجایی قدرت میان این یا آن بخش از اپوزیسیون فارس در تهران میباشد. بلكه‌ برای تحقق بخشیدن به‌ یك آرمان مقدس تاریخی یعنی رهایی از انقیاد ملی و نیل به‌ استقلال و حاكمیت ملی خود است.
ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیهء‌ اروپا و همه‌ دولتهای عضو جامعه‌ جهانی و نهادهای بین المللی خواستار محكوم ساختن دولت ایران اشغالی بخاطر كشتار و اقدامات نژادپرستانه‌ و نقض شدید حقوق سیاسی – مدنی ملتهایمان که در منشور سازمان ملل تصریح شده و در دستور كار قراردان اجرای اصل مسئولیت حمایت(R2P) و دخالت بشردوستانه‌ هستیم.
ما همه‌ احزاب و سازمانهای سیاسی ملتهای تحت ستم واشغال ایران را برای اتحادی فراگیر حول محور آزادی و حق تعیین سرنوشت، فرامیخوانیم.


جبههء دمکراتیک مردمی احواز(جدش)
پارت آزادی کوردستانPAK

۱۹ مرداد ١٤٠٠ شمسی
۱۰ اوت ٢٠٢١ میلادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا