Home / گزارش ها / الاحواز / هجوم علیه نیروهای مسلح اشغالگران فارس در احواز را کار نیروهای ارتش قدس سپاه مي داند و ما انها را به حملات تروريستي محکوم می کنیم

هجوم علیه نیروهای مسلح اشغالگران فارس در احواز را کار نیروهای ارتش قدس سپاه مي داند و ما انها را به حملات تروريستي محکوم می کنیم

جبهه دمکراتیک مردمی احواز هجوم علیه نیروهای مسلح اشغالگران فارس در احواز را کار نیروهای ارتش قدس سپاه دانسته و این عملیات را در جهت خدمت به رژیم در منطقه و جهان می داند تا مظلوم نمائی نموده و از زیر بار مسئولیتهای بین المللی شانه خالی کند البته جنايتهاي رژیم برای جهان عیان و بی پرده است.

به عنوان دبیر کل جبهه دمکراتیک مردمی احواز همه اتهامات مربوط به هر گونه خشونت را رد می کند.جبهه دمکراتیک مردمی احواز، هجوم علیه نیروهای مسلح اشغالگران فارس در احواز را کار نیروهای ارتش قدس سپاه مي داند و ما انها را به حملات تروريستي محکوم می کنیم.

صلاح ابو شريف 

دبیر کل جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About مركز اطلاع رسانى الاحواز

Leave a Reply