تازه ترین خبرها
Home / بیانه ها / اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت 12 دسامبر 1945هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری ازربایجان جنوبی

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت 12 دسامبر 1945هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری ازربایجان جنوبی

همسنگران تورک ازربایجان جنوبی
ملل تحت اشغال ایران

سال 1945 و در چنین روزهائی و در شرایطی که دولت اشغالگر ایران بدون حتی شلیک یک گلوله در دو جنگ جهانی اول و دوم تسلیم شده بود، ملل ازربایجان جنوبی، احواز اشغالی و کوردستان از شرائط اقلیمی و جهانی پیش آمده استفاده نمودند تا دولتهای ملی خویش را تاسیس نمایند تا به فصلی از اشغالگری و سیاستهای ضد انسانی اشغالگران ایرانی که خود نیز ساخته و پرداخته شرائط بعد از جنگ جهانی اول بود، پایان دهند. درچنین شرائطی در آزربايجان رهبر پیشرو و مبارز ملت ترک آزربايجان جنوبی شادروان “پیشه وری” جمهوری مستقل آزربايجان به پایتختی تبریز را بنیان نهاد و اولین جمهوری عصر نوین آزربايجان را علام نمود و به ریاست آن انتخاب شد. جمهوریی که هدف آن استقلال و آزادی ملت تورک ازربایجان جنوبی از یوغ اشغالگران ایرانی و ایجاد جامعه ای دمکراتیک مدنی و مرفه بود. ناگفته پیداست چنین دولتی با اندیشه و اهداف شوم اشغالگران ایرانی و بخشی از استعمارگران و نیروهای قالب جنگ جهانی دوم نمی ساخت. تا جائیکه حکومتهای وقت انگلیس و امریکا با کمک همه جانبه سیاسی و نظامی به نیروهای شوفنیسم فارس بعد از گذشت نزدیک به یک سال، مجددا دولت مستقل آزربايجان جنوبی را ساقط نموده و با نقض اساسی ترین حقوق ملت ترک آزربايجان جنوبی که همانا حق تعیین سرنوشت است، مرتکب جنایت شده دهها هزار شهروند آزربايجان را به قتل رسانده، تمامی موسسات ملی و مدنی تازه تاسیس جمهوری آزربايجان از جمله پارلمان آن را منحل اعلام نموده و در تبریز و دیگر شهرهای آزربايجان جنوبی حکومت نظامی اعلام نمودند.

ملت همسنگر تورک ازربایجان جنوبی
ملت عرب احواز 12 دسامبر؛هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری آزربايجان جنوبی را به ملت تورک آزربايجان جنوبی و کلیه سازمانهای مبارز و همرزم تورک تبریک گفته، جنایت اشغال مجدد آن توسط رژیمهای پهلوی و جمهوری(ضد)اسلامی را شدیدا محکوم کرده و دوشادوش ملت تورک آزربايجان جنوبی تا احیای استقلال کامل این سرزمین و تاسیس دولت ملی مستقل آن به مبارزه علیه فاشیسم و اشغالگران ایرانی ادامه خواهد داد.

زنده باد اتحاد ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به استقلال و آزادی


جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://t.me/adpf25

About Admin

Leave a Reply