Uncategorized

بسم الله الرحمن الرحیم آغازسرنگونی”

بسم الله الرحمن الرحیم
          آغازسرنگونی”
باشدید ترشدن تظاهرات کارگران درروزهای اخیردرالاحوازکه بیشتراز40روزادامه دارد،ومعترضین دراین زمینه به پرداخت کلیه حقوق ومزایای غیردریافتی شعاردادند.وخشم خودرابه رئیس جمهورحسن روحانی وبه صورت غیرمستقیم”
به ولی فقیه ریختند.تظاهرات کارگری درشهرهای الاحوازپایتخت ،سوس،سبع اتلال(هفت تپه)ودرحال گسترش به دیگر اماکن میباشد.
درچندروزاخیرنیزشاهداینگونه تظاهرات درشهرهای خورموسی،عبادان،محمره
که کارگران شهرداری آن مناطق نیزبه عدم پرداخت حقوق ودسترنج خودشعار
دادند.کاگران شرکت فولادالاحوازدراین زمینه خواستارخروج این شرکت از
سیستم خصوصی(پیمانکاری)شدند.به دلیل عدم توجه مسئولین به مزایای
کارگران وباوجود بی کفایت بودن آنها این شرکت روبه ورشکستگی میرود.
دررابطه باتظاهرات کارگران نیشکرشهرسوس نیزبه پرداخت حقوق معوقه
خود؛وآزادی تمامی نمایندگان کارگرکه درچندروزاخیربازداشت شده اند
راازنهادهای حکومتی خواستارشدند.
دراین زمینه ازماه سبتمبر2018تاکنون بازداشت فعالین حقوقی ومدنی
به صورت گسترده وغیرقانونی انجام میگیرد.تاجایی که شماردستگیرشدگان
به800″نفررسید.دربین این نفرات دانشجویان؛فعالان مدنی وفرهنگی دیده میشود
به دلیل وسعت این بازداشتها حکومت وقت اکثرآنهارابه استان تهران،همدان ،
وزندانهای شیبان”وسپیداردراحواز منتقل کرد.اکثردستگیرهای اخیردرالاحوازبه
صورت غیرانسانی بوده ونظام ایرانی بااین امرمیخواهد زندگی آنهاوخانوادهایشان رابه مرز نابودی بکشاند.وتمامی تحرکات آنهارافلج سازد.
واین امریست که رژیم دنبال آنست  که مردم زندگی خودرابابدبختی وفلاکت
دنبال کنند.وهمیشه آینده راتاروتاریک ببینند.
امااصراربه داشتن وطنی آزاد”وزندگی شرافتمندمردم این دیارراقویتر
وسختر میسازد.وآغازسرنگونی این نظام دیکتاتوری ازاین سرزمین”صورت میگیرد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نویسنده:کریم احمدی نسب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا