دیدگاه‌ها

( عرب ستيزى و عرب هراسى در ادبيات رسانه اى فارس مسلكان )

 

سيد على طباطبايى

تمام فارس مسلكان نسبت به عرب ها، كينه و بغض دارند و با نگاهى ژرف به كارنامه فكرى عرب ستيزان بخوبى درخواهيم يافت كه دشمنان درجه يك عرب ها و بويژه عرب هاى الاحواز، عده اى مهاجر هستند كه چند سال پس از اشغال احواز از سوى حكومت هاى سلطه گر و فاشيست حاكم بر جغرافياى ايران، به احواز مهاجرت داده شدند و اجداد اين قشر مهاجر فارس مسلك با هدف قلع و قمع عرب هاى احوازى و طرد و تبعيد عرب ها از سرزمين آباء و اجدادى شان، در اطراف احواز سكنى داده شدند تا اين غريبه ها بتوانند دقيقا تغيير دموگرافى منطقه عرب نشين احواز را ثمر ببخشند و چهره ى سرزمين احواز را با وجودشان آلوده نمايند اما اينان هرگز نتوانستند اهداف خود را عملياتى سازند و نيز هرگز نخواهند توانست مقاصد فروخفته و نژادپرستانه ى خود را در احواز پياده سازى كنند و عرب هاى احواز بارها با مقاومت زيركانه و شجاعانه خود با غريبه ها مواجه شدند و آن ها را به عقب راندند.
اين افراد مهاجر و صادراتى نظام كه از مركز جغرافياى ايران و استان هاى همجوار احواز به سرزمين احواز مهاجرت داده شدند با حمايت هاى فراوان مالى و سياسى نظام حاكم به مركز شهر احواز و شهرهاى معروف الاحواز، قشون كشى كرده و از اعمال بدترين و خطرناك ترين سياست ها عليه عرب ها ابايى نداشته و ندارند و با توحش كامل به مقابله با عرب ها پرداختند.
اين مهاجران، براى هموار ساختن اهداف نظام اشغالگر، با زدن برچسب هاى واهى و خالى از اساس به عرب ها و بخصوص قشر روشنفكر عرب و ايجاد فتنه و اختلاف ميان عرب ها و تزريق روحيه ى رعب و وحشت در ميان عرب ها تلاش ها نمودند تا عرب ها را هر چه ببشتر تضعيف نمايند اما در هر مقطع تاريخى با مواجهه سرسختانه و دليرانه عرب هاى احواز مواجه مى شدند و جوابى درخور از عرب ها گرفتند.
اين غريبه هاى خودفروخته با وقاحت هرچه تمام تر به دفاع از اجراى پروژه هاى ضد بشرى و ضد عرب پرداخته و كار را به جايى رساندند كه مدعى هم شده اند مدعى فرهنگ، مدعى آب و خاك و هوا و نفت و گاز و ..احواز شدند.
اين متوهمان ساده لوح براى بسط و توجيه حضور خود در احواز، آنقدر دروغپردازى و افسانه بافى كردند كه دروغ هاى شاخدارشان هم باورشان شد كه بله اينجا در احواز براى خود جاى پايى دارند و خود صاحبان اين سرزمين اند.
اين ها مى خواهند تنها با استناد به دروغ هاى ساختگى، هويتى كاذب و پوشالى براى خود بسازند و به هر شكلى مى خواهند خود را در جغرافياى احواز جا دهند و عرب ها را حذف نمايند.
اين ها درصدند كه عرب ها ى احواز را كه وجودشان قدمتى ۵٠٠٠ ساله وحتى بيشتر در اين سرزمين دارند را مى خواهند با كاغذ پاره هاى پوسيده به جا مانده از نظام فكستنى و تارومارشده نظام رضاخانى و آخوند مسلك، بترسانند و خود را صاحب حق جلوه دهند اما آنها كور خوانده اند چون عرب هاى احواز در همه جاى دنيا و چه در داخل احواز با حس مسوليت پذيرى و آينده نگرى نسبت به آنچه در احواز مى گذرد تمام قد و با تمام قدرت همانند سدى محكم در مقابل اين افراد مى ايستاده اند و با مقاومت جانانه تا افشا و روكردن تمام اوراق سوخته و نسوخته اين غريبه هاى فارس مسلك دست از پا نخواهند نشست و طومار آن ها را از احواز و احوازى براى هميشه تاريخ بر خواهند چيد.
اين ها فكر اشتباه مى كنند كه عرب ها خفته اند و يا ضعيف شده اند و مى توانند با آنها مقابله مستقيم كنند اما لازم است تا گوش ها و چشم هاى خود را باز نمايند و به نداى درونى عرب ها گوش دهند و ببينند كه جاى هيچ غريبه اى در احواز و هيچ جاى دنيا نيست. غريبه ها بدانند كه يك روزى در دادگاههاى عدل و مردمى احواز به پاى ميزهاى محاكمه كشيده خواهند شد و سزاى اين همه فرصت سوزى و ظلم و جور و ديكتاتورى و نيت هاى شوم خود را خواهند ديد آن روز بسيار سخت و نزديك خواهد بود.
تجربه هاى تاريخى ثابت كرده است كسانى كه فقط بدنبال انكار ديگران هستند و حقيقت ها را مى خواهند با غلاف پوشالى پنهان نمايند، اين ها ضعيف ترين و ترسو ترين افراد روزگارند چون از سرنوشت بد خود آگاهند و مى دانند طناب دروغ هميشه كوتاه است و يك روزى گريبان آن ها را خواهد گرفت.
يك عده بيسواد و مدعى، مى خواهند با انكار كوركورانه و دلايل توخالى، هويت و فرهنگ و و وجود مردم عرب احواز و فرهنگ غنى و اصيل عرب ها را پنهان ساخته و حتى نابود سازند، غافل از اينكه عرب ها ريشه اى به عمق قرن ها حضور و سكونت و تاثير شگرف در اين سرزمين دارند و آثار فرهنگى و تاريخى موجود در سوس و عيلام و چغارت زنبيل و … دلايل بسيار محكم و قانع كننده اى هستند كه هر ادعاى ديگرى را بى مايه و بى اثر كرده و روى سياه مدعيان را نمايان تر مى سازد.
حقارت و پست مايگى اين افراد غريبه تا جايى پيش رفته است كه به خود و هم كيشان شان اجازه حتى يك ساعت مطالعه و تحقيق در كتاب هاى تاريخ حال حاضر موجود را كه خود فارسى زبانان و غير فارسى زبانان درباره احواز و مردم عرب و فرهنگ غنى و ريشه دار عرب ها نگاشته اند را نمى دهند و فقط از روى ضعف و زبونى مى خواهند تهمت هاى ناروا به عرب ها منسوب كنند و عرب ها را به قول خودشان حذف هويتى و فيزيكى كنند اما اين فراد واخورده، سخت از اين نكته غافل اند كه وجدان هاى بيدار مردم عرب احواز، نظاره گر رفتارهاى آنهاست و هر لحظه درصدد محاكمه و بازخواست آنهاست چون مهلك ترين و فلج كننده ترين ضربه هاى تاريخى را به زيرساخت ها و بنيه هاى احواز زدند و با خوشحالى تمام از پروژه هاى نظام در حق احوازى ها حمايت كردند و هر آنچه امروز در احواز از اثرات منفى و محروميت و مظلوميت
وجود دارد حاصل وجود اين افراد خود شيفته و مدعى است.
اين افراد سودجو و خودفروخته
شبانه روز در انديشه راه و روشى هستند تا با كاربردى كردن آن هويت برافراشته عرب ها را مخدوش و معيوب ساخته و عرب ها را تحقير و تضعيف كنند.
اما عرب ها در اين صد ساله كه از اشغال احواز توسط اشغالگران فارس مى گذرد بخوبى و در مقطع هاى اساسى و لازم، جواب هاى دندان شكن به اين دست يازى ها و رفتارهاى ناشايست داده اند و دشمنانشان را سخت پشيمان كرده اند و درس عبرتى داده اند كه عبرت سايرين شده اند.
احوازى ها، هرگز به يك اجنبى كه روزى او و اجدادش جيره خوار سفره ى احوازى ها بوده و هستند و هم اكنون از صدقه سرى و نيت خوب و پاك عرب ها سوء استفاده كرده و قصد دارند براى خود و هم قطارهايشان از عرب و احواز براى خود برج و بارويى واهى بسازند و بر سر مردم عرب احواز معامله نمايند و هويت شان را با خطر مواجه سازند جوابى در خور خواهند داد و با حضور در تمامى محافل منطقه اى و بين المللى از حقوق مشروع خود دفاع خواهند نمود و يك لحظه چشمان خود را نسبت به آنچه از اين غريبه ها بر احواز و احوازى مى گذرد، نخواهند بست.
مهاجران پر ادعا، عرب ها را تازى مى نامند غافل از اينكه بايد بدانند كه اى غرببه ها،
تازى شماييد كه با ذلت و خوارى به پاى همين عرب ها افتاديد تا امنيت را براى شما و زنانتان فراهم نمايند و بچه هايتان را در كنف همين عرب ها بزرگ كرديد اما عرب ها از قلب هاى سياه شما خبر ندا شتند و از روحيه پاك عرب ها و احترام آن ها سؤ استفاده كرديد تا زمينه ى سلطه ى حكومت ها جائر بر عرب ها را فراهم نماييد.
اما بدانيد و آگاه باشيد نسل موجود و نسل هاى بعدى هرگز فريب ظاهر و حرف هاى آلوده شماها را نخواهند خورد و پاسخ لازم را در وقت مناسب خواهند داد.
تشكيل گروه هاى واتساپى و تلگرامى براى ضربه زدن به عرب ها و تهمت زدن ها و تهديد به مرگ كردن آنها نه فقط كار به جايى نخواهد برد بلكه روحيه ى مبارز و وطنى احوازى ما را قوت خواهد بخشيد و روز به روز به پيش خواهيم رفت تا سرزمين مان را از يوغ ديكتاتورها و فاشيست هاى زمانه برهانيم و جشن پرشور آزادى و آزادگى را در احواز برگزار نماييم.
زنده باد احواز و احوازى
زنده باد آزادى
درود بر شهداى احواز
درود بر اسيران احوازى


مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمى الاحواز

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا