ب: ملل تحت ستم

اعلامیه جبھە ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بارەی پلاتفرمھای احزاب مرکزھمکاری کوردستان اشغالی

فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران
در هفتەها و روزهای اخیرمتأسفانه شاهد اقدامات و مواضعی علیه حقوق و منافع ملتهای تحت ستم و اشغال شده در ایران و جنبش آزادیخواهانه آنها بودەایم.

این مواضع نه تنها با خواست وتاریخ مبارزات ملل تحت ستم و اشغال شده توسط ایران همخوانی ندارد بلکه بدون شک ناقض حقوق بشر؛ دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در سرزمینهای اشغال شده میباشد. این مواضع و پلاتفرمها که در جهت خواست فاشیسم فارس به اشغالگری و مشروعیت بخشیدن به تمامیت ارضی انچه که ایران مینامد صحه میگذارد خون هزاران رزمنده و ازادیخواه کورد ؛ عرب ؛ تورک ازربایجان و بلوچ و ترکمن ودیگر ملل را که برای دمکراسی و حق تعیین سرنوشت و استقلال ملل نثار گردید را نادیده میگیرد .

در این راستا میتوان بە پلاتفرمهایی از جانب احزاب مرکز همکاری کوردستان ایران، کە با صراحت تمام از عدم درج حق تعیین سرنوشت و تعهد بە اصل فاشیستی تحمیلی تمامیت به اصطلاح ارضی ایران سخن رفته اشاره کرد .

تردیدی وجود ندارد کە چنین مواضعی بە خصوص از جانب احزاب متعلق بە ملل تحت ستم در ایران، مغایر باحقوق شناختە شدەی ملتها، دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک امروزەی جهانی و اصول شناختە شدە مبارزات رهایی بخش ملی است کە میتواند مطالبات مشروع و برحق آنان را بە چالش بکشد. بدیهی است هرگونه تلاش برای تحمیل دکترین«حفظ تمامیت ارضی» بە ملتهای غیر فارس جغرافیای ایران، استمرار انقیاد ملی و غصب حق اراده ملتها در انتخاب اینده خویش و حق تعیین سرنوشت آنھا و تدوام حاکمیت اقلیت فارس است.

در یک قرن گذشتە دولت-ملت ایران با زور اسلحه و قدرت نظامی، ملتهای غیر فارس را بە انقياد کشیدە ،جنبشهای آزادیبخش آنھا را بخون کشیدە و در جهت تحکیم این حاکمیت بر آنھا، از هیچ جنایت و چپاولی دریغ نکردە است.

اکنون کە دولت-ملت ایران، در بحران مشروعیت قرار گرفتە و افق آزادی ملتهای در بند ایران روشن است، بقایای خانوادە و حکومت پهلوی تمام تلاش خود را بەکار بستەاند تا در پروسە سقوط و پایان جمهوری اسلامی، پایەهای دولت -ملت آنھا دست نخوردە باقي بماند. چنین پلاتفرمهایی در خدمت این هدف استعمارگرانە قرار خواهد گرفت.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت، هر گونە پلاتفرمی را از جانب هر جريانی کە اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را بە رسمیت نشناسد و ملت های تحت ستم غیر فارس را ملزم بە تعهد بە حفظ تمامیت ارضی دولتی اشغالگر و مستبد نماید، مردود و محکوم میکند.

جبهه ملل برای حق تعیبن سرنوشت “ایران”
۴ ژانویه ۲۰۲۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا