نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

منشور گروه شش نفری جورج تاون یا همبستگی و سازماندهی برای ازادی (مهسا) و موضع ما

فرزندان ملل تحت اشغال ایران
انسانهای آزاده‌ی جهان

دهها سال است که فاشیسم تا دندان مسلح ایران از طریق نظامی، سرزمینهای ملل غیر فارس در جغرافیای کنونی موسوم به ایران را با نقض کلیه‌ی قوانین بین المللی اشغال و با قلع و قمع، زندان و اعدام و سیاستهای پاکسازی نژادی به خود ملحق کرده و با حکومتهای متعاقب با نامهای مختلف پهلوی و جمهوری اسلامی بدون هیچ تفاوتی تمامی شیوە‌های ضد بشری را علیه ملل ما بکار برده است.

حکام دولت ایران در طول ١٠٠ سال اخیر با شیوه های مختلف خواسته‌های برحق انسانی و قانونی و مشروع ملل غیر فارس برای رسیدن به استقلال و حق تعیین سرنوشت را سرکوب نمودەاند.
متاسفانە این سیاستهای ضد انسانی هموارە مورد تایید نیروهای مختلف باصطلاح اپوزسیون ایران نیز بودە است.
این نیروها طی چهار دهەی گذشته در تدوام استعمار واشغالگری ، شریک رژیم های پادشاهی و جمهوری سلامی بودەاند.
این جریانات همیشه سعی در مصادره یا بە انحراف کشاندن مبارزات ملل تحت ستم در جهت تغییر بنیادهای دولت-ملت فارس را داشتە‌اند.

فرزندان ملل تحت اشغال ایران

اکنون که مبارزات ما در نتیجه دهها سال تلاش و ایثار خون عزیزترین جوانان خود به نتیجه نهایی نزدیک میشود و رژیم اشغالگر ایران پس از قیام ژینا ، در سخت ترین شرایط داخلی، اقلیمی و بین المللی به سر میبرد، مجددا تعدادی از جریانهای اپوزیسیون، سعی در مصادره حاصل این مبارزات و باز سازی دولت اشغالگر از طریق تدوین پلاتفرمهای مختلف دارند که همگی دنبال مصادره مبارزات ملل و تغییر چهره قدرت مرکزی و حفظ باصطلاح تمامیت ارضی و سرزمینی دولت جعلی و ساختگی ایران هستند.
این منشورهای چند نفره که برای بازار یابی عرضه میشود تا انجا کە بە ملتهای تحت ستم و جنبشهای رهایی بخش ما برمیگردد، نه تنها هیچ خریداری ندارد، بلکه چهرەی کریە ضد انسانی مصادره کنندگان مبارزات ملل را برملا و در تلاش است تا خون عزیزانمان در راه آزادی را بە هدر بدهند.

انسانهای آزاده‌ی جهان

ما امضا کنندگان زیر از سازمانهای مختلف ملل تحت اشغال ایران اعلام میکنیم:

  1. هر پلاتفرمی که حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم و اشغال شده توسط دولت ایران را به رسمیت نشناسد،ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و در جهت باز تولید خشونت؛ استبداد و ستم و اشغالگری است .
  2. هرمنشوری، حق تعیین سرنوشت ملل و حق حاکمیت و داشتن دولت ملی مستقل را از ملتهایمان سلب کند، مردود میدانیم و آن را شدیدا محکوم میکنیم.
  3. هر پلاتفرمی که خواست و اراده آزاد ملتها را پایمال و نادیدە بگیرد و اصل فاشیستى و اشغالگرانه حفظ تمامیت ارضی و یا سرزمینی را بر ملتهای تحت ستمِ اقلیت فارس تحمیل کند، ناقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر میدانیم و آن را زمینه ساز و مسئول ایجاد جنگ و خشونت علیە ملل تحت اشغال ایران قلمداد میکنیم .
  4. ما بر این باوریم که حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولتهای ملی مستقل با رجوع به اراده آزاد ملل تحت ستم در همه پرسی های آزاد و دمکراتیک با حضور سازمانهای بین المللی، ضامن آزادی کامل ملل ازهرگونه تبعیض و ستم است و آن را حق طبیعی ملل تحت اشغال ایران میدانیم .
  5. حق تعیین سرنوشت و رسیدن به دولتهای ملی مستقل ضامن صلح پایدار؛ متوقف کردن نزاعها و افراطگرائی و نهادینه کردن حقوق بشر و دمکراسی و نشر فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز در منطقه میباشد.

از این رو ما قاطعانە منشور مهسا را مردود اعلام میکنیم و همراه و همگام با ملتهای خود پرچم کسب حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولتهای ملی خود را افراشتە نگە خواهیم داشت.

مرگ بر اشغالگر چه شاه باشد چه رهبر

١-پارت ازادى كوردستان PAK
٢- جبهه عربى ازاديبخش احواز
٣-بلوچستان راجی زرمبش
٤-حزب سربستي كوردستان
٥- جبهه دمكراتيك أحواز
٦-جنبش استقلال طلبان کوردستان
٧- حزب استقلال ازربايجان جنوبي
٨-جنبش آزادیبخش ۱۵ نيسان برای آزادی احواز
٩- اتحاد ملي دمكراتيك تركمنستان جنوبي
١٠-جنبش ازاديبخش بلوچستان FBM
١١-جبهه دمكراتيك مردمي احوازADPF

خروج از نسخه موبایل