ب: ملل تحت ستمملل تحت ستم

اطلاعیه پایانی کنفرانس جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” در بروکسل

ملل تحت ستم و اشغال شده توسط دولت فاشیست و اشغالگر ایران ،

مجامع بین المللی وانسانهای ازاده جهان،

ما اعضای جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” متشکل از سازمانهای ملل بلوچ ؛ ترکمن ترکمنستان جنوبی ؛ کورد ؛ تورک ازربایجان جنوبی و عرب احواز در این کنفراس جمع شده ایم تا صدای رسای مللی باشیم که یک قرن تمام زیر سیاستهای اشغالگرانه فاشیسم دولتی ایران که برای چند دهه بنام پادشاهی و 44 سال بنام جمهوری اسلامی ایران قراردارند ، هر دورژیم ناقض ساده ترین حقوق انسانی و ملی ملل ما بوده ، قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تماما نادیده گرفته ونقض نموده اند.در مقابل ملل تحت اشغال برای باز پس گرفتن حقوق انسانی خود دهها سال است برای برابری ، دمکراسی وحق تعیین سرنوشت مبارزه کرده ودر این راه دهها هزار کشته و صدها هزار ازاده در سیاهچالهای اشغالگران اسیر شده اند. در طول دهها سال جنایت و نقض حقوق بشر و مبارزه ملل برای رفع ستم و رسیدن به حقوق انسانی متاسفانه جامعه جهانی تحت تاثیرتبلیغات دروغین حکام ایران نه تنها هیچ عکس العملی به دولت اشغالگر ایران نشان نداد بلکه با سکوت خویش در راستای منافع اقتصادی دولتی، بر ادمه این جنایتها مهر تائید گذاشت تا جائیکه فاشیسم و تبعیض و نقض حقوق بشر علیه ملل تحت ستم و اشغال شده توسط اشغالگران چه در دولت یا اپوزیون آن به یک فرهنگ تبدیل شده و هردو ازهیچ فرصتی برای حذف دهها ملیون شهروند غیر فارس که در سرزمینهای آبا و اجدادی خویش زندگی میکنند دریغ نمی کنند. برخورد وحشیانه نیروهای سرکوبگر و اشغالگر ایران با تظاهرات مسالمت آمیز ملل غیر فارس از یک طرف و عدم ذکر مبارزات و خواستهای انسانی ملل غیر فارس، توسط اپوزیسیون و تمامی پلاتفرمهای منصوب به سازمانهای باصطلاح ایرانی که تا به امروز برای عموم منتشر شده اند، همه دال بر برخورد تبعیض امیز با مسئله ملل غیر فارس از طرف رژیم و اپوزیسیون می باشد . برخورد ضد انسانی دولت ایران و اپوزسیون ایرانی با مسئله ملل تحت اشغال ومخفی نمودن حقیقت جنایتها وسیاستهای آپارتاید علیه ملل غیر فارس را در جامعه جهانی تا جائی رسانده که راه حل برخورد با این رژیم تروریست پرور که با پروژهای اتمی و موشکی خود امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند به مشکل جهانی و متطقه ای تبدیل شده است .

انسانهای ازاده جهان،

طی صد سال گذشته نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی فاشیستی، ضدیت با ملل اشغال شده غیر فارس در جغرافی سیاسی ایران و در جامعه نهادینه نموده است . آنچنان که دیگر بین فاشیسم دولتی و اپوزسیون آن تفاوت چندانی وجود ندارد. در نتیجه سخن از سرنگونی رژیم و مرحله گذر به ازادی ، دمکراسی ، برابری وحق تعیین سرنوشت ملل بعد از رژیم جمهوری اسلامی با رهبریت اپوزسیون تربیت شده سلطنت سابق یا جمهوری اسلامی کنونی قابل انجام نخواهد بود .

به همین دلیل جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت مواضع خویش را در شرائط کنونی چنین اعلام میکند.

۱. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” هر دو سیستم حکومتی سلطنتی گذشته و جمهوری اسلامی کنونی در سرزمینهای ملل غیر فارس را اشغالگرانه میداند و خواهان خروج بی قید و شرط اشغالگر ایرانی از سرزمینهای ملل تحت ستم بوده و خواهان حمایت و دخالت سازمانهای بین المللی وجامعه جهانی برای متوقف کردن سیاستهای اپارتاید علیه ملل غیر فارس و انجام رفرندام برای حق تعیین سرنوشت ملل غیر فارس می باشد.

۲. ما بر این باوریم که حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولتهای ملی مستقل با رجوع به اراده آزاد ملل تحت ستم در همه پرسی های آزاد و دمکراتیک با حضور سازمانهای بین المللی، ضامن آزادی کامل ملل ازهرگونه تبعیض و ستم ملی است و آن را حق طبیعی ملل تحت اشغال ایران میدانیم .

۳. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اراده ازاد ملل غیر فارس در تعیین سرنوشت اینده خود ، حق رای ملل را محترم میشمارد واراده ازاد انسانها و احترام به این اصل را اساس آ،زادی دمکراسی ، برابری و همچنین استقرار صلح و امنیت و همزیستی مسالمت آمیز میداند.

۴. طی ماههای گذشته هنگامی که فرزندان ملل غیر فارس در هر وجب سرزمینهای اشغالی در برابر رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایستادگی و از خود گذشتگی میکردند، سازمانهای ایرانی با صدور پلاتفرمهای مختلف خود را وکیل ملل تحت اشغال جا زده و رهبران جنیش معرفی میکردند . جبهه ملل قاطعانه اعلام میکند هر پلاتفرمی که حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم و اشغال شده توسط دولت ایران را به رسمیت نشناسد،ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و در جهت باز تولید خشونت، استبداد و ستم و اشغالگری بود و جبهه آنهارا برسمیت نمی شناسد .

۵. جبهه ملل اعلام میکند: نادیده گرفتن مبارزات و مطالبات ملل تحت ستم و تحت اشغال که اکثریت بیش از ۷۰٪ ساکنین جغرافیای سیاسی ایران را تشکیل میدهند نه تنها به سرنگونی رژیم منتهی نمیشود بلکه زمینه ساز خشونت و درگیریهای داخلی را فراهم میکند.

۶.جبهه ملل به ملت فارس و نمایندگان آن در اپوزسیون که خود نیز اسیر دیدگاههای فاشیستی صد ساله دو رژیم ضد انسانی هستند ، اعلام میکند که ازادی، دمکراسی ،برابری و حقوق بشر از همدیگر تفکیک پذیر نیست وتا وقتی که ملل غیر فارس تحت ستم مضاعف و اشغال شده هستند دسترسی به دمکراسی برای ملت فارس هم هرگز ممکن نخواهدبود.

۷. جبهه ملل خواهان توقف فوری برنامه هسته ای و موشکی دولت تروریست پرور و اشغالگر ایران است .

۸. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت، خواهان توقف سیاستهای مداخله جویانه ، توسعه طلبانه و تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه میباشد.

۹. جبهه ملل خواهان توقف ارسال اسلحه و کمکهای نظامی دولت اشغالگر ایران به روسیه میباشد.

۱۰. جبهه ملل شرکت سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن در کشتار روز مره ملل در کشورهای همسایه عراق ؛ سوریه ؛ یمن و لبنان را شدیدا محکوم میکند.

۱۱. جبهه ملل خواهان طرد سفرای جمهوری اسلامی و تعطیلی سفارتخانه های آن که در واقع لانه های
جاسوسی هستند در تمامی کشورهای جهان میباشند .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

۲۷ آپریل ۲۰۲۳ بروکسل ، بلژیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا