نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

فراخوان جبهه ملل در آستانەی سالگرد قیام ملل علیە اشغالگران ایرانی

ملل تحت اشغال ایران
همرزمان گرامی

در صد سال گذشته سرزمینهای ملل غیر فارس توسط اشغالگران فارس محور اشغال شده و با توسل به ژنوساید، زبان کشی، چپاول، تحقیر، سرکوب، زندان، شکنجه، کشتار و آسیملاسیون سیستماتیک برای از بین بردن هویت ملی ملل غیر فارس با هر وسیله ممکن تلاش کرده تا شاید با تجویز هویت جعلی ایرانی اقدام به یکسان سازی زبانی— ملی کرده و حاکمیت خود را ابدی سازد. علیرغم اعمال تمامی این شیوها نه تنها قادر به فارس سازی ملل غیر فارس نشد بلکه هر روز مقاومت ملل گستردەتر شده و فریاد نابودی اشغالگران هر روز بیشتر و بیشتر از پیش بگوش میرسد.
مبارزان ملل غیر فارس در سالهای اخیر اعتراضات مهمی بر علیه اشغالگران برپا ساختند و ملل غیر فارس را به اتحاد مبارزاتی و اعتراضات هماهنگ بر علیه اشغالگران دعوت کرده و پیشرفتهای چشمگیری داشت.
قیام پرشکوە سال گذشته کە با قتل ژینا امینی کلید خورد و با حمایت به موقع ملل، به قیامی گسترده تبدیل شد، لذا مرکزگرایان خواستند این قیام گستردەی ملل را با شعار زن زندگی آزادی از ملل غیر فارس ربودە و بعنوان وسیلەای برای کسب قدرت استفاده کنند؛ ولی نخبگان و مبارزین ملل با تاکید بر هویت ملی مانع مصادره این مبارزات توسط مرکزگرایان شده و در احواز، بلوچستان، تورکمنستان، کوردستان و آذربایجان با شعارهای ملی و رھاییبخش، ضربات مهلکی به رژیم اشغالگر ایرانی زده و گامهای مهمی در پیشبرد مبارزات ملل بر داشتند. این قیام ملل که می رفت تومار اشغالگران ایرانی را برای همیشه محو و نابود کند، با تبانی فاشیستهای غالب و مغلوب دچار تشتت شده و به رژیم اشغالگر فرصت سرکوب قیام را داد تا برای مدتی کوتاه مانع تدوام آن بشود، ولی هرگز نتوانستند و نخواهند توانست مبارزات ملل را تحت شعاع قرار داده و یا تحریف کنند.

جبهه ملل برای حقق تعیین سرنوشت”ایران” به مناسبت سالروز قیام پر شکوە ملل تحت اشغال ایران اعلام می کند که اتحاد تمامی ملل تحت اشغال ایران رمز اصلی پیروزی این ملل بوده و تمامی ملل تحت اشغال ایران را به اتحاد مبارزاتی و قيام عمومي و استفاده از تمامى شيوهاى مشروع مبارز ه متناسب با شرايط هر بخش از سرزمينهاي ملل تحت اشغال و حتى متناسب با هر شهر و روستا از تظاهرات و اعتصاب گرفته تا نافرماني مدني دعوت می کند.

اتحاد اتحاد برای دفع اشغال

اشغالگر ایرانی دشمن اصلی ماست
تنها راه رهای دولت مستقل ماست

هر چه گسترده تر باد اتحاد ملل تحت ستم بر علیه رژیم اشغالگران ایران

جبهه ملل برای حق تعین سر نوشت”ایران” ۶ سپتامبر ۲۰۲۳

خروج از نسخه موبایل