نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

الأحواز العربی اشغالی تحت غارت کامل و صددرصدی

این وضعیت احواز اشغالی همیشه تشنه ای می‌باشد که توسط ایرانیان اشغالگر بر ملت دردمند آن تحمیل شده است. صحنه‌های اسفناکی که مردم آن آب برای خوردن ندارند.

ایرانی‌ها رودها، آبها، نفت و گاز آنرا به غارت میبرند. به جوانان صاحب اصلی این ثروتها شغلی نمیدهند و آنها که شاغلند نیز بعد از مدتی اخراج میشوند.
وقتی که احواز تشنه با مردم خویش برای آب بپاخاست، ایرانی‌های پانفارسیست ایرانشهری اشغالگر با گلوله به آنها پاسخ دادند. تهرانی‌ها که در آن روز پنج شنبه خونین برای خوشگذرانی به شمال رفتند و هیچ کس به احواز اشغالی کمک نکرد و به قتل عامی که توسط دولت اشغالگر ایران صورت گرفت حتی اعتراض هم نکرد.

این احواز اشغالی تشنه غارت شده است که با وجود وعده و وعید سران دزد و جنایتکار ایرانی همچنان تشنه باقی مانده است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز

خروج از نسخه موبایل