نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

إعدام هر إنساني جنايت عليه بشريت است.

‏همرزمان فرزندان ملل تحت ستم و اشغال شده توسط دولت فاشيست جمهوري إسلامي ايران ، ازادي خواهان ملت فارس ، همه إعدام شدگان كورد ، عرب ,ازربايجان جنوبي ، بلوچ ، لور ، تركمنستان جنوبي ، براي ازادي و دمكراسي و حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت وسرنگوني رژيم ضد بشري جمهوري كودك كش جمهوري إسلامي ، جان عزيزشان را نثار نمودند ، بياييد بدون هيچ تبعيضي در كنار همه محكومين به اعدام باشيم ، بياييد همه با هم براى توقف ماشين اعدام و كشتار در كنار خانوادههاي زندانيان از هر ملتي باشيم ، اين عزيزان براى همه ملتها جان دادند و جان ميدهند .

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز

خروج از نسخه موبایل