تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / سركوب و كودتاي نرم نظام آخوندي در سايه ي كرونا ويروس

سركوب و كودتاي نرم نظام آخوندي در سايه ي كرونا ويروس

هر چه پا را فراتر مي نهيم، حقيقت وجودي نظام فاشيستي ملاها، براي تمامي مردم دنيا كشف و افشا مي شود.
فجايع هولناكي كه با دروغ پردازي هاي داخلي و بين المللي و با صرف هزينه هاي سنگين جهت در اختيار گرفتن تريبون ها و رسانه هاي مختلف براي توجيه تروريسم آخوندي و قتل عام ملت هاي تحت اشغال، عايدي جز فاش شدن اسناد جنايت هاي ارتكابي نداشت.
چهره ي سياه و ننگين نظام براي همه جهان نمايان شده است و اين نظام اكنون به انتهاي خط رسيده و به انزواي كامل منطقه اي و بين المللي رسيده است.
اين نظام براي مقاصد خود از هرگونه اقدام تروريستي فروگذار نبوده و نيست.
پس از گذشت چهل سال از نظامي كه شالوده ي فكري و عقيدتي آن و رهبر سفاك شان، خامنه اي، ولي سفيه، رويكردي جز ترور و مباح دانستن خون ميليون ها انسان بيگناه آنهم استمرار حاكميت ملاها تحت لواي هلال شيعي است.
روزانه شاهد تسويه ي هزاران فعال سياسي، مدني و اجتماعي در سراسر جغرافياي موسوم به ايران هستيم.
قتل و كشتار بيرحمانه از يكطرف و به بند كشيدن صداهاي معترض و آزاديخواه در مسلخ خانه هاي اطلاعات و سپاه تروريستي است.
اين نظام ديكتاتور، براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانه و كشور گشايي هاي منطقه اي، سياست تروريستي خود را توسعه بخشيده و با تهديد و دهن دريدگي و تهمت پراكني به نظام ها حاكم در دنيا، به آن ها مي تازد و خامنه اي جنايتكار، بارها و بارها خواستار ورود جنگ به قاره هاي سبز (اروپا ) و آمريكا شده است. براي تضمين بقاي چند صباح خويش.
اين نظام، قصد نابودي كل جهان براي احياي امپراطوري دروغين و واهي آنهم به نام توسعه دين است.
پس از جنگ دوم جهاني، محرزترين دشمن و خطرناك ترين عنصر براي بشريت، همين نظام سفاك آخوندي است.
در بحبوحه وحشت جهاني از ويروس كرونا،به يقين، در آينده اي نه چندان دور، معلوم خواهد شد كه نظام فاشيستي ملاهاي تهران، خود باعث و باني توليد و انتشار ويروس خودساخته و كرونا در دنياست.
نظام حاكم ايران،با صرف هزينه هاي گزاف و نامتعارف از پول نفت الأحواز، ويروس كرونا، كه جان ميليون ها انسان را به مخاطره انداخته ، در آزمايشگاههاي فوق سري اش توليد نموده و براي انتشار آن نقشه ها و برنامه ريزي هاي شبانه روزي كشيده است.
من در اين مقاله ميخواهم چند موضوع خيلي مهم را روشن نمايم و خواننده محترم را نسبت به وقايع پيش روي جهان و استراتژي نابودگر آخوندها، آماده نمايم.
١. اول از همه چرا و چگونه، توليد و انتشار اين ويروس كشنده، را ايران كليد زد و مبادرت به انتشار وسيع آن در جهان كرد و راهي كشورها و سرزمين هاي از پيش برنامه ريزي شده، نمود؟
ويروس كرونا كه يك نوع گاز سنگين و آزمايشگاهي است در آزمايشگاههاي سري سپاه تروريستي، توليد و به طرز وسيعي انتشار يافت، و دكمه ي مديريت اين ويروس فوق خطرناك در يد رهبر تروريست هاي جهان، خامنه اي ولي سفيه و بيت او كه اتاق فكر نقشه ها و طرح هاي ضد بشري براي تسخير جهان در خدمت اهداف خبيث خود هستند، قرار گرفت و كانون اصلي تلفات در اروپا و آمريكا تعيين گرديد و اين طرح تروريستي، دقيقا مؤيد صحبت هاي خامنه اي است كه اروپا را بارها و بارها تهديد به جنگ كرده بود و اين همان جنگ و هولناك ترين جنايت تاريخ بشريت است كه هزاران و بلكه ميليون ها انسان بيگناه را خواهد كشت.
٢. چرا قبل از همه ي دنيا اين ويروس در چين كشف و تلفات جدي را متحمل شد و نقطه ي آغازين اين فاجعه انساني شد؟
نظام آخوندي هميشه تاريخ بدنبال شريك جرم و تحريف حقايق و وقايع تاريخ بوده و هست كه شبهه توليد و انتشار ويروس را از گردن خود بيندازد.سپاه از طريق هواپيمايي ماهان اين طرح ريزي ضد انساني را رقم زد و با انجام صدها پرواز به چين قبل از كشف كرونا در چين، به بهانه جابجايي مسافران و دانشجويان طبق هماهنگي هاي از پيش تععين شده، استان ووهان چين، مركز پخش و آلودگي شد كما اينكه عده اي از دانشجويان و ايرانيان مقيم ووهان چين كه با سپاه همكاري و ارتباط مستقيم در انتشار اين ويروس داشتند مطلع بودند و جرقه ي اوليه انتشار و پخش ويروس براي اولين بار در ووهان اتفاق افتاد.
نظام آخوندي تمام سپاهياني را كه مولد و انتشار دهنده ويروس كرونا يودند را براي جلوگيري از افشاي اسرار كرونا، از همان روزهاي اوليه انتشار، قرنطينه و بدون هيچ ارتباط و خارج از دسترسي شده اند.
دنيا منتظر روزهاي محاكمه گردانندگان اصلي و مزدوران اين سناريوي وحشتناك قاتل بشر خواهد ماند و خامنه اي و مريدانش را پاي ميز محاكمه جنايات خواهد كشاند.
٣. چرا قم محل تجمع آخوندهاي مرتجع، كانون انتشار اين ويروس خطرناك شد؟
سؤال جالب و بجايي است.از آنجا كه قبل از انتشار ويروس كرونا، خامنه اي خواستار تاجگذاري يكي از فرزندانش بر تخت پادشاهي موروثي است، طبيعتا عده اي از به اصطلاح مراجع و آخوندها و شخصيت هاي مذهبي، مخالف با جانشيني مجتبي خامنه اي بجاي پدرش بودند و اين كرونا بهترين فرصت و بهانه بسيار خوبي براي از دم تيغ گذراندن مخالفان و معترضان سياست هاي تروريستي بيت رهبري است. و چه بسا حتي صداي مخالفان را در جا خفه نمايد و صحنه را خالي از هرگونه گزينه متضاد با عقايد منحرف خويش نمايد.
شهر قم مركز تجمع آخوندهاي فارس مسلك و مفت خور است و اين دليل محكمي است كه قم اولين جايي باشد كه ماشين آدمكشي نظام شروع به ترور نمايد.
٤. آيا ايران تهديدهاي خامنه اي ولي سفيه تهران را براي نابودي و ضربه زدن به كشورعاي عربي اروپا آمريكا، غول هاي اقتصادي منطقه اي و دنيا، عملي ساخته است؟
اگر كشورهاي قدرتمند جهان، موضعگيري مشخص و قاطعانه در مقابل سياست هاي وحشيانه نظام ملايي اتخاذ ننمايد خسارت هاي فراواني متحمل خواهند شد و هر گونه ساخت و پاخت براي كنترل اين اژدهاي وحشي هفتاد سر، كار به جايي نخواهد برد.
٥. با دقت در سخنان علي خامنه اي رهبر تروريست هاي جهان كاملا معلوم و قدر متيقن ميشود كه اين نظام فاشيستي اقدام به ايجاد طاعون جديد قرن به نام كرونا شده است راحل چيست؟
اگر دنيا بخواهد از شر اين جرثومه ترور و فساد نفس راحتي بكشد بايد اين نظام را از ريشه بخشكانند و همراه و همصدا با سياست هاي مقابله گرايانه آمريكا و متحدانش بشود.

سيد علي طباطبايي
پژوهشگر و تحليل گر سياسي

About Admin

Leave a Reply

Share This