Home / گزارش ها / جهان / تهدید مجدد از سوی جنبش النجباء تروریستی عراق

تهدید مجدد از سوی جنبش النجباء تروریستی عراق

جنبش یا حركة النجباء تحت حمایت رژیم اشغالگر وتروریستی ایران با انتشار این تصویر برای بار دوم نیروهای آمریکایی را تهدید کردند.
۵ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This