نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعتراض كارگران شهردارى احواز پایتخت به عدم پرداخت حقوقشان

روز يكشنبه ۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹؛كارگران شهردارى منطقه ۶ شهردارى احواز پایتخت به دليل عدم پرداختن حقوق وبيمه شان در مقابل ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی برگزار كردند.

يكى از كارگران مى گويد: از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا كنون به ما حقوق دریافت نکردیم و براى ما بيمه رد نكردند.

اين كارگر افزود: براى بعضى از كارگران احضاریه فرستادند و ما را به تحريك كارگران براى تجمع و اغتشاش متهم مى كنند، اينها بجاى پرداخت حقوق و پاسخگوئى فقط سركوب مى كنند.
۲۶ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خروج از نسخه موبایل