تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی کارگران

تجمع اعتراضی کارگران

در تاریخ ۷ اردیبهشت جمعی از کارگران احوازی شرکت توزیع برق عبادان و معشور درب ساختمان شرکت توزیع برق خوزستان تجمع کردند
کارگران احوازی که در این شرایط بحرانی کرونا نیاز به خدمات و رفاه دارند از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستند
آنها نیز در اعتراضات خود گفته اند که خواهان حقوق اولیه و مخصوصا ساماندهی
شرایط جدید کاری که باعث سخت تر شدن معیشت آنها شده است را خواستارند.

سازمان ملى دفاع از زحمتکشان أحواز(شغل)
https://t.me/NODAW
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This