نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

سقوط بهای نفت و بحران اقتصادی وضعیت رژیم اشغالگر ایران را وخیم‌تر کرده است

روزنامه لوموند در گزارشی دوشنبه 22 اردیبهشت راجع به بحران اقتصادی رژیم نوشت: سقوط بهای نفت بحران اقتصادی رژیم ایران جعلی را که آسیب دیده‌ترین جغرافیای سیاسی در منطقه از بحران کروناست، وخیم‌تر کرده است. فروپاشی اقتصادی باعث تزلزل ساختار این رژیم (جنایتکار) شده و در واشنگتن تفکر غالب این است که این رژیم از بحران کنونی کمر راست نمی‌کند.

در حالیکه عراق تا حدودی از سلطه رژیم ایران (اشغالگر) گریخته، این رژیم متحد قابل اعتماد دیگری به استثنای چین ندارد و این کشور نیز در حال حاضر با دغدغه‌ها و اولویتهای دیگری دست به گریبان است.

لوموند درباره انزوای فزاینده آخوندهای حاکم بر ایران(اشغالگر) افزود:‌ رژیم ایران حتی حمایت روسیه را تا حد زیادی از دست داده و اروپا، به‌خصوص فرانسه، به تدریج از رژیم (جعلی) ایران فاصله می‌گیرد. عراق همسایه(جغرافیای سیاسی) ایران که منابع نفتی آن تقریباً تماماً از سوی رژیم تهران مصادره شده تا تأثیر تحریم‌های آمریکا را خنثی کند، امروز علیه این غارت علنی منابع خود حتی در برخی مناطق شیعه سر به طغیان برداشته و حکومت بغداد زیر فشار اپیدمی کرونا در آستانه گسستگی قرار گرفته است.

فؤاد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل