نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

سریال آتش سوزی ھا و عملیات فریب سپاە تروریستی پاسداران!

ویدئویی از آتش سوزیهای ایجاد شدە توسط سپاە تروریستی پاسداران در دھدز در الاحواز اشغالی

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل