تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / بیشتر ارگانهای نظام فاسد رژیم اشغالگر ایران بە هموار کنندە راە برای قاچاق، اختلاس و فساد سپاە تروریستی پاسداران تبدیل شدەاند

بیشتر ارگانهای نظام فاسد رژیم اشغالگر ایران بە هموار کنندە راە برای قاچاق، اختلاس و فساد سپاە تروریستی پاسداران تبدیل شدەاند

اداره آبیاری شهر ارومیه بادستور سپاە پاسداران رژیم اشغالگر ایران پمپهای آب کشاورزان بخش نازلو را جمع آوری میکند تا آب بە پروژها و زمین های کە سپاە پاسداران غصب کردە است برسد.
۲۹ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This