ملل تحت ستم

اطلاعیە جبهە ملل برای حق تعیین سرنوشت «ایران»پیرامون محکومیت چهار زندانی سیاسی کورد بە اعدام

طی روزهای اخیر چهار زندانی سیاسی کورد به اسامی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهاماتی از قبیل «همکاری با بیگانگان از جملە اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند.

کشتار و اعدام فرزندان ملتهای تحت اشغال از جانب حکومتها و دستگاە قضایی دولت ایران در صد سال گذشته، با هدف ژنوساید، اسمیلاسیون و غارت و چپاول سامان ملی انها، بخشی از سیاست و رفتارهای کلۆنیالیستی دولت ایران بودە است. محکومیت این چهار جوان کورد نیز، تداوم چنین رفتارهای اشغالگرانە و سیاست فاشیستی آنها است.
با این حال و علیرغم زخمی کە اعدام و کشتار هر فرزندی از ملتهای تحت اشغال ایران بر قلب ما و ملتهایمان بر جای خواهد نهاد، اندیشە ازادی و مبارزە رهایی بخشمان بی وقفە استمرار خواهد یافت و ما را در تلاش و مبارزە برای تحقق استقلال و تاسیس دولتهای ملی خویش مصممتر می نماید.
ما در جبهە ملل بر این حقیقت واقف هستیم تا زمانی کە سرزمینهای ملل تحت ستم در اشغال دولت ایران باشند، سرنوشت فرزندان ما در مناسباتی اشغالگرانە در دایرەای از فقر، غارت و چپاول، زندان و شکنجە واعدام و کشتارهای جمعی رقم میخورد. از این رو تنها راه رهایی نیل بە استقلال و تحقق حاکمیت و دولت ملی است.
جبهەی ملل برای حق تعیین سرنوشت «ایران»، ضمن محکوم کردن قتل و عام ملل تحت ستم در ایران، از سازمان ملل متحد، اتحادیە اروپا و نهادها و مراکز حقوق بشری و کشورهای دمکراتیک جهان مصرانە تقاضا میکند اقدامات عملی و فوری را جهت جلوگیری از کشتار و ژنوساید ملل تحت ستم در ایران بعمل آورند. ما خواستار ان هستیم کە در مقابل اشغالگری و جنایتهای پی در پی حاکمان مستبد ایران در سرزمینهای ملل تحت اشغال، مواضع عادلانە و قاطعانە اتخاذ نمایند.
جبهە ملل ملتهای تحت ستم در جغرافیای ایران را برای اتحاد و همبستگی جهت پایان بخشیدن بە بردگی ملی و برچیدن حاکمیت کلونیالیستی ایران، فرا میخواند.

جبهە ملل برای حق تعیین سرنوشت «ایران»
10 ژانویە 2024

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا