ب: ملل تحت ستم

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری را تحریم میکند.

بدنبال سقوط هلیکوپتر و مرگ رئیسی جنایتکار ماشین تبلیغاتی رژیم اشغالگر ایران به نام انتخابات رياست جمهوری سعی در تحریک و تحریف اذهان عمومی داشته تا بابه پای صندوق کشیدن فرزندان ملل مشروعیتی هر چند نسبی کسب کند. و به همین منظور نیز با عوام فریبی به اصطلاح نامزدهای از ملل غیر فارس به صحنه نمایش آورده تا شاید بتواند  از یک طرف رقابت ایجاد کرده باعمده کردن هویت مللی نامزدها فرزندان این ملل را فریب داده به پای صندوق بکشد و از طرف دیگر مدعی عدم تبعیض بین ملل  تحت اشغال  شود.

ما مطمعن هستیم که فرزندان غیور ملل تحت ستم در ایران که قربانیان اصلی ستم ملی، اقتصادی ، فرهنگی، نظامی و نژادی هستند هر گز فریب این دوز و کلک هارا نخورده و با تحریم به اصطلاح انتخابات مشت محکم دیگریی بر دهان اشغالگران ایرانی خواهند زد .چرا که سوای منسوبیت ملی فرهنگی اشان اگرچه ظاهری متفاوت از اشغالگر داشته باشند باز هر عنصری با هر نوع و هر میزان همکاری با اشغالگر به بخشی از سیستم اشغالگر تبدیل شده  ، مزدور اشغالگر، حامی و مدافع منافع  اشغالگر، عامل سرکوب اشغالکر بوده و دشمن قسم خورده ملل میباشند. 

رژیم اشغالگر ایران در بهبوحه سرنگونی  محتاج یاری از نوکران جنایتکارش در بین ملل غیر فارس بود تاپوست اندازی  کرده چند روزی براشغالگری اش ادامه دهد. 

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران”  علارغم منسوبیت ملی این یا آن نماینده شرکت در انتخابات اشغالگران را بر ضد منافع ملی ملل غیر فارس وتحکیم اشغالگری دانسته آنرا تحریم می کند. 

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” 

۱۳ جون٢٠٢٤

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا