الاحوازملل تحت ستم

پیام همبستگی زنان و مردان سراسر شهرهای احواز اشغالی از قیام به حقِ ملت مظلوم ورنج دیده بلوچستان اشغالی

ضمن اعلام همبستگی زنان و مردان سراسر شهرهای احواز اشغالی از قیام به حقِ ملت مظلوم ورنج دیده بلوچستان اشغالی سیاست نظام اشغالگر ونژادپرست ایران با ملت مظلوم ورنجدیده بلوچستان اشغالی را قویاً محکوم میکند وبا عرض تسلیت به بازماندگان “شهدای قیام راه آزادی و شفای عاجل برای مجروحان از الله متعال خواستاریم”.
پیام ملت عرب احواز اشغالی به خواهران و برادران ملت مظلوم ورنج دیده بلوچستان اشغالی اینست به قیام خود تا رهایی از بند استعمار نظام اشغالگر ونژادپرست ایران ادامه بدهید ملت عرب احواز اشغالی ودیگر ملتهای غیر فارس تحت ظلم وستم در جغرافیای جعلی موسوم به ایران در کنار شما تا تَرد دشمن مشترکشان از سرزمینهایشان می ایستد وحمایت میکند.

جبهه دمکراتیک مردمی احواز
25/02/2021

https://t.me/adpffarsi
http://WWW.ALAHWAZ.COM

امير الاحوازي

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا