Home / جغرافياي ايران جعلي / احتمال تعطیلی مراکز ضداسلامی وابستە به ایران اشغالگر

احتمال تعطیلی مراکز ضداسلامی وابستە به ایران اشغالگر

خبرگزری ولت (Welt) آلمان گزارش دادە کە ممکن است مراکز اسلامی وابستە بە ایران اشغالگر در هامبورگ تعطیل شوند، زیرا رژیم(اشغالگر) ایران از این مراکز برای اهداف یهودی ستیزی خود استفادە میکند.

کمیساریای ضد یهودی ستیزی هامبورگ خواستار تعطیلی مرکز نااسلامی شیعه وابسته به ایران اشغالگر است، که یکی از “مهمترین مراکز تبلیغاتی” در آلمان و اروپا به حساب می آید.

استفان هنسل از اعضای کمیساریای ضد یهودی ستیزی در هامبورگ در بارە سیاست های یهودی ستیزی مراکز شیعە ضداسلامی وابستە بە ایران اشغالگر می گوید: من نمیتوانم به کسی توصیه کنم که هر زمان بخواهد خود را به عنوان یهودی معرفی کند.

هنسل ادامە داد: نفرت از یهودیان به طرز دردناکی افزایش یافته، زیرا حمله افراط گرایان راست در هاله فقط دو سال پیش بود و سال گذشته نیز اتفاقاتی رخ داده که با تبلیغات و فعالیتهای ضد یهودی مراکز (ضد) اسلامی وابسته به ایران (اشغالگر)، یهودی ستیز افزایش می یابد.

٩ سال پیش ایالت هامبورگ آلمان معاهدات ایالتی را با انجمنهای مسلمانان امضا کرد. به طوری که مرکز اسلامی هامبورگ نیز به عنوان عضوی از شورای شهر فعالیت میکند. اما این قراردادها در سال آینده ارزیابی مجدد میشوند و احتمال فسخ آنها وجود دارد، زیرا مرکز اسلامی هامبورگ یکی از مهمترین مراکز تبلیغاتی ایران (جعلی) در اروپا به مدت چندین سال بوده است.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply