تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / خسارت کشاورزان احوازی براثر سرما

خسارت کشاورزان احوازی براثر سرما

باتوجه به افزایش دمای سرد و شدت سرما و یخبندان در چند روز گذشته در كشور الاحواز اشغالی خسارت هنگفتی به محصولات اراضی کشاورزی وباغات صیفی جات کشاورزان احوازی واردشده است.

درضمن باتوجه به گرانی هزینه های کشت و وضعيت أسفبار معیشتی به موجب سیاستهای رژیم فاشیسم و انعکاس دادن تحریمهای اقتصادی رژیم اشغالگر ، برنامه ریزی شده علیه ملت احواز این خسارت باغات ناشی از سرما میتواند بارسنگینی بردوش کشاورزان احوازی باشد..


کمیته سازماندهی جبهه دمکراتیک مردمی احواز۱۲.۲.۲۰۲۰

About Admin

Leave a Reply

Share This