تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / “نقش نمایان سپاه تروريست در به آتش كشيدن جنگل ها و مزارع”

“نقش نمایان سپاه تروريست در به آتش كشيدن جنگل ها و مزارع”

دست هاي آلوده رژیم اشغالگر ایران و آشکار شدن سپاه و مزدورانش در گسترش عامدانه و قاصدانه آتش سوزي ها در الأحواز ،نمادي واضح از جنايت هاي نظام سفاك آخوندي است كه حتي از زمینهای کشاورزی و منابع طبيعي برای فلج کردن اقتصاد ملت مظلوم الاحواز و ایجاد فقر در ملت تحت اشغال نيز پرهیز نمی کند.

و از سوى ديگر قصد نابودي جنگل ها و مراتع را براي بهره برداري اهداف شوم سياسي و نقشه هاي ضدانساني و تخريب محيط زيست در الاحواز اشغالی و نابودی کامل این سرزمین را دارد.

ما الأحوازي ها ،همه با هم در افشاي طرح هاي پوسيده و شوم رژیم اشغالگر فارس فاشیست بپاخيزيم و يكصدا در كنار هم بايستيم تا محيط زيست طبيعي كه ميراث آيندگان است ، بيش از اين آسيبي نبيند و مسوليت سنگين اقدامات ضد محيط زيست را متوجه نظام جنايتكار و مزدورانش نماييم.

سيد علي طباطبايي
پژوهشگر و تحليل گر سياسي

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك الأحواز

WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This