دیدگاه‌ها

تغییرات ژئوپولیتیکی پیرامون ایران جعلی

توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان در جنگ اخیر با وساطت روسیە، خارج از عقب نشینی ارمنستان از مناطق حومە ارتساخ ( قرەباغ ) بە تغییرات فراتری انجامیدە کە در آینده امنیت ژئوپولیتیکی و امنیت اقتصادی جغرافیایی جعلی بنام ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد. هرچند دستگاە دیپلماسی ایران اشغالگر تاکید میکند کە هیچ تغییر یا تحول ژئوپولیتیکی بعداز جنگ ارتساخ ( قرەباغ ) اتفاق نیفتادە اما کارشناسان امور منطقەای و رسانەهای معتبر روشن نمودە کە کریدوری بە پهنای 5 کیلومتر از کنار مرزهای جعلی ایران اشغالگر در جنوبی‌ترین نقطە مرزی ارمنستان با ایران جعلی، جمهوری نخجوان را بە جمهوری آذربایجان وصل میکند. اتصال نخجوان بە آذربایجان قبل از اینکە اتصال آن جمهوری متعلق بە آذربایجان باشد، اتصال ترکیە بە آذربایجان و آسیای میانە است کە ژئوپولیتک ترکیە را گستردەتر خواهد کرد.. محتملا کریدور نخجوان بە آذربایجان در ازای کریدور آرتساخ( قرەباغ) بە ارمنستان مورد معاملە قرار گرفتە و اگر این معاملە نمیشد جنگ به شیوەای دیگر رقم میخورد.

اتصال زمینی ترکیە بە آذربایجان و آسیای میانە بمعنی محدود کردن فعالیتهای اقتصادی ایران اشغالگر در قفقاز و آسیای میانە است، زیرا با توجە بە اشتراکات زبانی و فرهنگی کشورهای آسیای میانە با ترکیە همسوتر و سیاست امنیتی ایران اشغالگر همیشە برای آنان دردسرساز بودە است. بدینگونە اگر فرار مغزها و فرار سرمایە از جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران را هزینەای سنگین بر جامعە ایران بحساب آوریم، خارج از نگرانیهای امنیتی خسارتهای ناشی از تغییرات ژئوپولیتیکی قفقاز برای ایران اشغالگر، کمتر از فرار مغزها و فرار سرمایە چهل سال گذشتە نیست.

حاکمان منفور ایران اشغالگر برخلاف رقیب دیرینەیشان یعنی ترکیە کە مدام ژئوپولیتک خود را گسترش دادە، حوزە ژوپولیتیک خود را از دست دادە و فرصتها را بە تهدید تبدیل کردەاند. لازم بە یادآوریست زمانیکە مجسمە “کاوە آهنگر” بعنوان نماد کوردی – ایرانی بعداز عقب نشینی سوریە در سال 2011 در میدان مرکزی شهر “عفرین” برافراشتە شد اگر حاکمان اشغالگر ایران عقلانیت بخرج میدادند و دوراندیش بودند با استفادە از کارت کوردی میتوانستند از طریق اقلیم کوردستان اشغالی، کردستان عراق و سوریه بە دریای مدیترانە دسترسی داشتە باشند. دسترسی بە مدیترانە بمعنی همسایگی با جهان غرب و بدست آوردن دل امریکاییها بود اما همە این فرصتها تنها بصرف دشمنی با کوردها بە تهدید تبدیل شد.

اشغال شمال سوریە در سالهای 2018و 2019 و قرەباغ در 2020 از جانب ترکیە بدون هماهنگی و چراغ سبز ایران اشغالگر غیرممکن بود. چرا ایران اشغالگر تا این اندازە مقابل تورکها کوتاە آمده و تن بە ذلت میدهد قابل درک است. اولا، رژیم اشغالگر ایران بواسطە ساختار چند ملیتی(تحت اشغال) خود حاضر بە امتیازدهی بە هیچیک از ملتهای منطقە بویژە کوردها نیست. از این منظر تحولات ژئوپولیتک را کە در آن کوردها بە استقلال برسند تحمل نمیکند همچنانکە در جریان شکست دادن کوردها در کرکوک بارها اعلام کردند کە مانع تاسیس اسرائیل دیگری شدیم. اما چرا بە ایجاد کریدور نخجوان بە اذربایجان کە عواقب امنیتی بدنبال دارد تن دادند از روی ناچاری و بدلیل نگرانی از شدت تحریمها و فشارهای بین المللی است تا شاید با امتیازدهی بە ترکیە آنان را برای دور زدن تحریمها با خود همراە کند. تورکها نیز کە بسیار حسابگر و توانمندند مقابل یک کیلو انگور یک کیلو شیرە انگور از ایران اشغالگر می‌گیرند. دوم اینکە تورکها با علم از اینکە احتمالا شانس ترامپ برای انتخاب مجدد کم است ماههای باقی ماندە زمامداری او را کە سرگرم انتخابات بودە برای دخالت در قرەباغ انتخاب کردەاند اما تصور ایران اشغالگر این بودە کە ترامپ مجدد انتخاب میشود و از این واهمە داشتە کە در صورت انتخاب مجدد ترامپ زمان برای تصمیم گیری دیر خواهد بود. شاید اگر بە نتیجە انتخابات امریکا آگاه بودند بە همچون ذلتی تن نمیدادند.

هرچند کە در کوتاە مدت کاری از دست کوردها و ارمنیها مقابل ایران اشغالگر ساختە نیست اما تسلیم پذیری ایران اشغالگر مقابل ترکیە بی اعتمادی و تنفر شدید ارمنیها و کوردها بە ایران اشغالگر را بدنبال داشتە و در درازمدت در روابط آب شکری خود با ایران اشغالگر تجدید نظر میکنند.. ارمنستان کە بواسطە موقعیت جغرافیایی مجبور بە ادامە روابط با ایران اشغالگر بودە حال کە در قرەباغ شکست خوردە و آنچه کە می‌بایست حفظ کند بخاطر معاملات منطقەای از دست دادە دیگر مایل بە ادامە حفظ روابط با ایران اشغالگر بە سیاق گذشتە نخواهد بود، دور از ذهن نیست کە آهنگ غرب گرایی را سرعت بخشد. در ارتباط با خنجر زهرآگین رژیم اشغالگر ایران بە کوردها نیازی بە توضیح نیست.

ابو بكر الاحوازي

Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا