تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / شكنجه زندانيان مبارز ملل غير فارس در زندانهاي ايرانشكنجه زندانيان مبارز ملل غير فارس در زندانهاي ايرانابو صفوان الاحوازى: مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احوازاخبار واصله از  منابع خبرى جبهه دمكراتيك مردمى احواز، حاكى از آن است كه كشور اشغالگر فارس در سلول هايى كه براي بازداشت نگه داشتن زندانيهاي سياسي بويژه آندسته از مبارزان ملتهاي تحت اشغال احداث شده اند انواع شكنجه را بر عليه انها اعمال مي شود ازجمله محروم كردن ايشان از تماس هاى تلفنى با  خانواده هاى خود ونيز فشارهاي روحي رواني ديگر چون احضار نزديكان اين بازداشت شدگان وتهديد مستقيم جهت اخذ اعترافات كاذب از ايشان مي باشد.   

از آنجا كه يكى از بازداشت شدگان مبارز بلوش در پى اعتراض خود عليه رفتارهاى وحشى و غير انسانى كه از سوي زندانبانان ومزدوران اشغالگر اعمال مى شود، چندين هفته است كه دست به اعتصاب غذا زده است. 

طبق اخبار دريافتى همكنون شش زندانى كه حكم آنان اقدام عليه امنيت ملى و فساد در ارض مى باشد، به زندان شهر اردبيل تبعيد شده اند. 

١- على فرش گل فرزند صالح، داراى ٢٥ سال سن، تاريخ بازداشت ١١ سپتامبر ٢٠١٠، محكوم به ١٦ سال زندان و تبعيد. متهم به اقدام عليه امنيت ملى از طريق همكارى با حزب معارض بلوچستان اشغالى كه ٩ ماه را در سلول انفرادى گذرانده است. 

٢- نور احمد زهى فرزند نور محمد، داراى ٣٠ سال سن، تاريخ بازداشت ١٣ دسامبر ٢٠١٠، محكوم به ٢٦ سال زندان و تبعيد. متهم به اقدام عليه امنيت ملى از طريق همكارى با حزب معارض بلوچستان اشغالى كه ٩ ماه را در حبس انفرادى گذرانده است. 

٣- عبدالكريم شه بخش فرزند محمد، داراى ٢٤ سال سن، تاريخ بازداشت نامعلوم، محكوم به ١٥ سال زندان و تبعيد. متهم به اقدام عليه امنيت ملى از طريق همكارى با حزب معارض بلوچستان اشغالى كه ٩ ماه را در سلول انفرادى گذرانده است. 

٤- ماهر كعبى فرزند رحيم، داراى ٢٤ سال سن،از كشور احواز اشغالى، تاريخ بازداشت ١٠ نوامبر ٢٠١١، محكوم به ١٠سال زندان و تبعيد. متهم به اقدام عليه امنيت ملى از طريق حضور و فعاليت در انقلاب باشكوه ١٥ آوريل در كشور احواز اشغالى.   

٥- شير احمد شيرانى فرزند چاكر، داراى ٣٣ سال سن، تاريخ بازداشت ٢ نوامبر ١٩٩١، محكوم به ٢٢ سال زندان و تبعيد. متهم به اقدام عليه امنيت ملى از طريق همكارى با حزب بلوچستان، كه ٩ ماه را در سلول انفرادى گذرانده است.

٦- محمد صابر ملك رئيسى فرزند دادعلى، داراى ٢٥ سال سن، تاريخ بازداشت اكتبر ٢٠٠٨، محكوم به ١٥ سال زندان و تبعيد. متهم به اقدام عليه امنيت ملى از طريق همكارى با حزب معارض بلوچستان. محمد صابر در ١٧ سالگى بازداشت و دو سال را در سلول انفرادى گذراند. 

لازم به ذكر است كه سه زندانى ديگر از ملت عرب احواز، شهاب حسينى، هادى البوخنيفر و سامى المجدماوى هستند كه دادگاه غير شرعي اشغالگر فارس آنها را طى حكمى به سه سال زندان و تبعيد به شهر اردبيل محكوم كرده است كه متأسفانه اطلاعات جديدى از آخرين وضعيت آنها در دسترس نيست.

مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز03.02.2017

www.alahwaz.com

 

 

 

About مركز اطلاع رسانى الاحواز

Leave a Reply

Share This